logo new 2017

  ผลงานวิจัย ปี ๖๐
 โครงการ........................ download button
 download button
 download button
 download button
ผลงานวิจัย ปี ๖๑
download button
download button
download button
download button
ผลงานวิจัยปี ๖๒
download button
download button
download button
download button
download button
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๐  

- รางวัลที่ ๒ Fixture Maintenance Spindle Assy (เครื่องมือตรวจซ่อม
   Spindle Assy ของ ฮ.๖ข/ค/ง/ง.) 

download button
- รางวัลที่ ๓ โปรแกรมระบบบริหารงบเงินสำรองของ ทอ. download button
- รางวัลที่ ๓ ระบบโปรแกรมติดตามข้อมูลการจัดหา สพ.ทอ. download button
- รางวัลชมเชย ผ้าปูที่นอนป้องกันคราบสิ่งสกปรก download button
- รางวัลชมเชย The Secure Remote Password Rrotocal download button
- รางวัลชมเชย โปรแกรมประเมินผลการศึกษาของ
   กองทัพอากาศ (RTAF-EEP) RTAF-EEP:Educational
   Evaluation Program
download button

- รางวัลชมเชย โปรแกรมจัดการข้อมูลพัสดุสายสื่อสาร
   อิเล็กทรอนิกส์ (E-Inventory)

download button
- รางวัลชมเชย Internet of Things (lot) อินเทอร์เน็ตในทุก
   สิ่งเพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงาน
download button
- รางวัลชมเชย อุปกรณ์ตรวจสอบการทำงานของ Beta       
   Pressure Switch ของเครื่องยนต์ TPE331-1-101F
download button
- รางวัลชมเชย ระบบปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  เคมี ชีวะ กัมมันตรังสี ตอบสนองภารกิจกองทัพอากาศมุ่งสู่
  มาตรฐานสากล
download button
- รางวัลชมเชย อุปกรณ์จับยึด Compressor Case ของ
  เครื่องยนต์ T56-A-15LFE เพื่อใช้ในการกลึงด้วยเครื่องกลึง
  แนวตั้ง VTL.
download button
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๑  
- รางวัลที่ ๑ ระบบเฝ้าระวังและการตรวจจับการโจมตีแบบ
   เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์
download button
- รางวัลที่ ๒ เครื่องทดสอบอุปกรณ์ ระบบตรวจวัดและแสดง
   ข้อมูลท่าทางและทิศทางการบินของ บ.จ.๗ (Alpha Jet
    Attitude and Heading Reference System Test Set) 
download button
- รางวัลที่ ๓ แท่นส่งอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Elastic
   Catapult Launcher For Small UAV)
download button
- รางวัลชมเชย การจัดทำแผนที่ดิจิทัลสำหรับโปรแกรม
   วางแผนการบิน Falcon View
download button
- รางวัลชมเชย ระบบขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
  บนหน้าเว็บไซต์ ทอ. และการขอใช้งาน G-Chat แบบ
  ออนไลน์ (DICT Form)
download button
- รางวัลชมเชย การพัฒนาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิจากโรค
  ลมร้อน กองทัพอากาศ
download button
   
ผลงานบทความวิชาการที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๐  
- รางวัลชมเชย แนวทางการปรับปรุงคุณภาพที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์
  ในการเป็น "กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค"
download button
- รางวัลชมเชย การจัดการสิ่งแวดล้อมของกองทัพอากาศ
   โดย  EIA เพื่อเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
download button
- รางวัลชมเชย แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
   ตกผลึกเพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ของนักเรียน
   นายเรืออากาศ
download button
- รางวัลชมเชย การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยใน
  กองทัพอากาศ
download button
ผลงานบทความวิชาการที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๑  
- รางวัลที่ ๑ ความรู้ที่สำคัญด้านการรักษาความปลอดภัย
  สำหรับกำลังพลที่ใช้งานระบบสารสนเทศ
download button
- รางวัลที่ ๒ บทบาทอากาศยานไร้คนขับกับการบริหาร
  จัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
download button
- รางวัลที่ ๓ การประยุกต์ใช้แบบจำลองวงกลมยุทธศาสตร์
  ของวอร์เดนกับกองทัพอากาศ
download button