logo new 2017

การจัดซื้อ - จัดจ้าง 


ประจำปี ๖๒  
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ม.ค.๖๒  download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ก.พ.๖๒  download button
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มี.ค.๖๒ download button 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เม.ย.๖๒ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พ.ค.๖๒ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิ.ย.๖๒ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ก.ค.๖๒ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ส.ค.๖๒ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ก.ย.๖๒ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ต.ค.๖๒ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พ.ย.๖๒ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธ.ค.๖๒ download button 
   
   
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓
download button