Research and Development Center
For Space And Aeronautical Science
and Teachnology,RTAF

ประกาศราคากลาง(การจัดซื้อจัดจ้าง)
/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง(การจัดซื้อจัดจ้าง)
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร บก.ศวอ.ทอ.
จ้างผลิตชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A จำนวน ๒๐ ชุด
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่อง
จ้างทำอาคารสำนักงานและอาคารห้องน้ำสำเร็จรูป สนามบินเล็ก ทอ. จำนวน ๑ งาน
ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ
ซื้อระบบกล้องอากาศยานไร้นักบิน จำนวน ๑ ระบบ
จ้างสร้างชิ้นส่วนต้นแบบ จำนวน ๑๒ รายการ
ซื้อวัสดุใช้ดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาต้นแบบพลุส่องสว่างที่มองไม่เห็น
ด้วยสายตา สำหรับใช้กับกล้องส่องกลางคืน (Night Vision Goggle) จำนวน ๑๙ รายการ
จ้างสร้างชุดสถานีควบคุมภาคพื้นเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด
ซื้อระบบหาพิกัดแบบ Real - Time RTK สำหรับสถานีควบคุมภาคพื้น จำนวน ๑ ระบบ
ซื้อครุภัณฑ์โครงการผลิตอากาศยานไร้นักบินของ ทอ. จำนวน ๒ รายการ
ซื้อวัสดุใช้ในโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ระบบเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อใช้งานกับ อ.ไร้นักบิน จำนวน ๑๕ รายการ
ซื้ออุปกรณ์ติดตามเทคโนโลยี อ.ไร้นักบิน จำนวน ๒ รายการ
จ้างสร้างอุปกรณ์ทดลองและสาธิตการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์
ด้วยกระบวนการ Hydroprocessing จำนวน ๑ งาน
จ้างสร้างเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อสาธิตพลังงานทางเลือกไฮโดรเจน
ในภารกิจทางทหาร จำนวน ๑ คัน
จ้างสร้างชุดฐานล้อ จำนวน ๓ รายการ
จ้างสร้างอากาศยานไร้นักบินต้นแบบสายการผลิต แบบที่ ๑ จำนวน ๑ ระบบ
จ้างสร้างอากาศยานไร้นักบินต้นแบบสายการผลิต แบบที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ
จ้างติดตั้งระบบควบคุมการบินอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบระบบอากาศยานไร้นักบิน
ต้นแบบสายการผลิต แบบที่ ๓ จำนวน ๑ ระบบ
ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการสร้าง บ.ฝึก UAV (Half Scale) จำนวน ๑๑ รายการ
ซื้อวัสดุตามโครงการสร้าง บ.ฝึก UAV (Half Scale) จำนวน ๑๒๔ รายการ
ซื้อระบบวิเคราะห์ภารกรรมของอากาศยานไร้นักบิน
ต้นแบบของ ทอ. จำนวน ๑ ระบบ
จ้างสร้างระบบอากาศยานไร้นักบินตามโครงการปรับปรุง และพัฒนา
ระบบอากาศยานไร้นักบินต้นแบบ ประเภทยุทธวิธีระยะกลาง จำนวน ๑ ระบบ
ซื้อครุภัณฑ์โครงการผลิตอากาศยานไร้นักบิน จำนวน ๒ รายการ
ซื้อครุภัณฑ์สายช่างอากาศโครงการผลิตอากาศยานไร้นักบินของ ทอ. จำนวน ๓ รายการ
ซื้อแผ่น Membrane Electrode Assembly (MEA) จำนวน ๗๐ แผ่น
จ้างสร้างโครงสร้างและต้นกำลัง (Platfrom) ของอากาศยานไร้นักบินต้นแบบ
สายการผลิต แบบที่ ๓ จำนวน ๑ เครื่อง
ซื้อครุภัณฑ์โครงการผลิตอากาศยานไร้นักบินของ ทอ. จำนวน ๓ รายการ
ซื้อครุภัณฑ์โครงการผลิตอากาศยานไร้นักบินของ ทอ. จำนวน ๒๕ รายการ
จ้างสร้าง Mould และฝึกอบรมการสร้างเครื่องบินเป้าบังคับด้วยวิทยุ
สมรรถนะเทียบเท่า Snips ขนาด Full Scale ด้วยวัสดุผสม จำนวน ๑ งาน
ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์อาคารเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้
พลังงานทดแทนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการผลิตและซ่อมบำรุงอากาศยานไร้นักบินของ ทอ.
จำนวน ๓๕ รายการ
ซื้อเครื่องชั่ง จำนวน ๔ รายการ
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ
สารเคมีสำหรับผลิตพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน ๔ รายการ
จ้างสร้างอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตอากาศยานไร้นักบิน
ซื้อวัสดุตามโครงการวิจัยพัฒนาสร้างลำตัวอากาศยานด้วยวัสดุผสม จำนวน ๘๓ รายการ
จ้างออกแบบวงจรการรับ - ส่งข้อมูลสถานะการทำงานของกล้องถ่ายภาพ
ช่วยเดินอากาศในเวลากลางคืนและทัศนวิสัยต่ำ จำนวน ๓ รายการ
จ้างปรับรุงภูมิทัศน์เพิ่มเติมและปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งน้ำ จำนวน ๑ งาน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐/๐๕/๕๗
ซื้อเครื่องยนต์และชุดฐานล้อเครื่องบินเป้าบังคับด้วยวิทยุ ใช้ในโครงการสร้างเครื่องบิน
สมรรถนะเทียบเท่า Snipe MK 5 ด้วยวัสดุผสม
ประกาศ ณ วันที่ ๐๗/๐๗/๕๗
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร บก.ศวอ.ทอ.
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘/๐๘/๕๗
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
ประกาศ ณ วันที่ ๐๑/๐๙/๕๗
จ้างเหมาดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ และสวนหย่อมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
ประกาศ ณ วันที่ ๐๑/๐๙/๕๗
ซื้อพัสดุโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างลำตัวอากาศยานด้วยวัสดุผสม
ประกาศ ณ วันที่ ๐๒/๐๙/๕๗
ซื้อครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างลำตัวอากาศยานด้วยวัสดุผสม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐/๐๙/๕๗
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้ ทอ.
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑/๐๙/๕๗
ซื้อวัสดุตามโครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดินอากาศในเวลากลางคืนและทัศนวิสัยต่ำ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒/๐๙/๕๗
จ้างสร้างชุดสถานีควบคุมภาคพื้นเคลื่อนที่
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙/๑๐/๕๗
จ้างสร้างชุดอุปกรณ์สนับสนุนการใช้งานภาคพื้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙/๑๐/๕๗
จ้างปรับปรุงห้องล้างพิษกำลังพลทาง นชค.อาคารหมายเลข ๖๑๓๕ ผนชค.กวศ.ศวอ.ทอ.
ประกาศ ณ วันที่ ๐๕/๑๑/๕๗
ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Station) จำนวน ๒ ชุด
ประกาศ ณ วันที่ ๐๗/๑๑/๕๗
ซื้อเครื่องยนต์แบบ 3W-342iB2 TS พร้อมอุปกรณ์สำหรับการวิจัยพัฒนา
ระบบหัวฉีด จำนวน ๑ ชุด
ประกาศ ณ วันที่๑๘/๑๒/๕๗
ซื้อชุดอุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙/๑๒/๕๗
จ้างสร้างเครื่องบินเป้าบังคับด้วยวิทยุสมรรถนะเทียบเท่า Snipe MK-5
ด้วยวัสดุผสม จำนวน ๒ ลำ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔/๑๒/๕๗
ซื้อวัสดุโครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคและขีดความสามารถในการสร้าง
เครื่องบินฝึกควบคุมอากาศยานไร้นักบินบังคับด้วยวิทยุ ขนาด Full Scale
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔/๑๒/๕๗
ซื้อวัสดุโครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคและขีดความสามารถในการสร้าง
เครื่องบินฝึกควบคุมอากาศยานไร้นักบินบังคับด้วยวิทยุ ขนาด Full Scale (๑)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔/๑๒/๕๗
ซื้อครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์ภารกรรมของ
อากาศยานไร้นักบินต้นแบบของ ทอ. ด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔/๑๒/๕๗
ซื้อครุภัณฑ์โครงการวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดินอากาศในเวลากลางคืน
และทัศนวิสัยต่ำ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕/๑๒/๕๗
ซื้อพัสดุโครงการพัฒนาเทคนิคและขีดความสามารถในการสร้างเครื่องบิน
ฝึกควบคุมอากาศยานไร้นักบินบังคับด้วยวิทยุ ขนาด Full Scale
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖/๑๒/๕๗
ซื้อชุดนำเสนอสื่อประสมเชิงโต้ตอบ จำนวน ๔ ชุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖/๑๒/๕๗
จ้างสร้างรถลาดตระเวนหุ้มเกราะ V-Shape จำนวน ๑ คัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖/๑๒/๕๗
ซื้อตัวจุด(Igniter) จำนวน ๒,๔๐๐ EA
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕/๐๑/๕๘
ซื้อสารเคมีสำหรับผลิตจรวดควัน Smokey SAM จำนวน ๔ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕/๐๑/๕๘
ซื้อสารเคมีสำหรับผลิตจรวดควัน Smokey SAM จำนวน ๑๒ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐/๐๑/๕๘
จ้างสร้างท่อเบกาไลท์สำหรับผลิตพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน ๒,๑๐๐ ชิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙/๐๑/๕๘
ซื้อสารเคมีสำหรับผลิตพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน ๔ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙/๐๑/๕๘
ซื้อเครื่องยนต์แบบ 3W-342iB2 TS พร้อมใบพัดและอุปกรณ์บังคับอากาศยาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐/๐๒/๕๘
ซื้อสารเคมีสำหรับผลิตจรวดควัน Smokey SAM
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓/๐๒/๕๘
จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องรับส่งสัญญาณแบบป้องกันสัญญาณ
รบกวนสำหรับอากาศยานไร้นักบิน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗/๐๒/๕๘
จ้างสร้างโครงสร้างอุปกรณ์การถ่ายภาพของกล้องถ่ายภาพช่วยเดินอากาศในเวลากลางคืน
และทัศนวิสัยต่ำ จำนวน ๑ ชุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘/๐๒/๕๘
จ้างสร้างตัวรองกันลื่นของชุดฐาน เฮลิคอปเตอร์ (Skid Shoe) จำนวน ๑๗ ชุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙/๐๒/๕๘
จ้างผลิตชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A จำนวน ๒๐ ชุด
ประกาศ ณ วันที่๒๖/๐๒/๕๘
จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๖๒๙๒ รองรับระบบ DMGS จำนวน ๑ งาน
ประกาศ ณ วันที่ ๐๓/๐๓/๕๘
จ้างสร้างชุดอุปกรณ์สนับสนุนการใช้งานภาคพื้น จำนวน ๑ ชุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓/๐๓/๕๘
ซื้อ MH 350 Metal Hydride Tank จำนวน ๙ ถัง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗/๐๓/๕๘
ซื้อผงแมกนีเซียม จำนวน ๕๐ กก.
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐/๐๔/๕๘
จ้างสร้างตัวรองกันลื่นของชุดฐานเฮลิคอปเตอร์ (Skid Shoe) จำนวน ๑๗ ชุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒/๐๕/๕๘
ซื้อ Magnesium Powder (mg) จำนวน ๕๐ กก.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙/๐๕/๕๘
ซื้อสารเคมีสำหรับผลิตพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน ๔ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๐๔/๐๖/๕๘
ซื้อลำตัวจรวดควัน SMOKEY SAM จำนวน ๑,๓๐๐ EA
ประกาศ ณ วันที่ ๐๘/๐๗/๕๘
จ้างสร้างรถลาดตระเวนหุ้มเกราะ V-Shape ต้นแบบจำลอง จำนวน ๑ งาน
ประกาศ ณ วันที่๒๓/๐๗/๕๘
จ้างดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ และสวนหย่อม ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙/๐๗ /๕๘
จ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ /๐๗ /๕๘
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร บก.ศวอ.ทอ.
ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ / ๐๘ /๕๘
จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ / ๐๘ /๕๘
จัดซื้อตัวจุดจรวดควัน SMOKEY SAM
ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ / ๐๘ /๕๘
ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ / ๐๘ /๕๘
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างลำตัวอากาศยานด้วยวัสดุผสม จำนวน ๑๓ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ /๐๙ /๕๘
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างลำตัวอากาศยานด้วยวัสดุผสม จำนวน ๔ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ / ๐๙ / ๕๘
จ้างออกแบบวงจรและโปรแกรมขจัดหมอกควันที่อยู่ในภาพจากกล้องถ่ายภาพช่วยเดินอากาศในเวลากลางคืนและทัศนวิสัยต่ำ จำนวน ๑ งาน
ประกาศ ณ วันที่๐๗ / ๐๙ / ๕๘
จ้างสร้างชุดอุปกรณ์จัดแสดง จำนวน ๔ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ / ๐๙ / ๕๘
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน กองทัพอากาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ / ๑๐ / ๕๘
จ้างสร้างเครื่องบินเป้าสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK -5 จำนวย ๑ ชุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ / ๑๐ / ๕๘
จ้างสร้างชุดสถานีควบคุมภาคพื้นเคลื่อนที่ จำนวน ๒ ชุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ /๑๐ / ๕๘
ซื้อพัสดุโครงการวิเคราะห์ภารกรรมของ อ.ไร้นักบินต้นแบบของ ทอ. ด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ /๑๐ / ๕๘
ซื้อพัสดุตามโครงการวิจัยพัฒนา จำนวน ๒ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ /๑๐ / ๕๘
ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการสร้างฐานข้อมูลแบบจำลอง ๓ มิติของสนามบินกองทัพอากาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ / ๑๐ / ๕๘
ซื้อวัสดุโครงการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลแบบจำลอง ๓ มิติ บริเวณแนวชายแดนด้านตะวันตก
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ / ๑๐ / ๕๘
ซื้อครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลภาพจำลอง ๓ มิติบริเวณแนวชายแดนด้านตะวันตก
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ / ๑๒ / ๕๘
จ้างเหมาบริการสนับสนุนโครงการผลิตอากาศยานไร้นักบิน ของกองทัพอากาศ
จำนวน ๑๗ เครื่อง พร้อมอุปกรณืประกอบระบบอากาศยานไร้นักบิน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ / ๑๒ / ๕๘
ซื้ออุปกรณ์วัดสภาพอากาศ จำนวน ๒ ชุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ / ๐๑ / ๕๙
จ้างสร้างท่อเบกาไลท์สำหรับผลิตพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ / ๐๑ / ๕๙
ซื้อพัสดุสำหรับผลิตพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน ๒๗ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ / ๐๑ / ๕๙
ซื้อพัสดุสำหรับผลิตพลุสารดูดความชื้น จำนวน ๒๙ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ / ๐๑ / ๕๙
จัดซื้อ Silver Nitrate สำหรับผลิตพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ / ๐๑ / ๕๙
จัดซื้อสารเคมีสำหรับผลิตพลุสารดูดความชื้น จำนวน ๒ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ / ๐๑ /๕๙
ซื้อสาร Ammonium Perchiorate
ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ / ๐๒ / ๕๙
ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในโครงการย่อยภายใต้โครงการขยายผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารสู่การใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่๑๘ / ๐๒ /๕๙

ซื้อวัสดุสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างลำตัวอากาศยานด้วยวัสดุผสม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ /๐๒ / ๕๙

ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในโครงการย่อยภายใต้โครงการขยายผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารสู่การใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ / ๐๒ / ๕๙
ซื้อสาร Hydroxyl Terminated Polybutadiene (HTPB) จำนวน ๑ รายการ
ประกาศ ณ วันที่๒๕ / ๐๒ /๕๙
ซื้อสารเคมีสำหรับผลิตพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ / ๐๓ /๕๙
ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5Km พร้อมการติดตั้ง
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐/๐๕ / ๕๙
จัดซื้อ Silver Nitrate สำหรับผลิตพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ / ๐๗ /๕๙
จ้างสร้างท่อเบกาไลท์สำหรับผลิตพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ / ๐๗ /๕๙
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้ ทอ.
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ / ๐๘ / ๕๙
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ / ๐๘ / ๕๙
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน กองทัพอากาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ / ๐๘ / ๕๙
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร บก.ศวอ.ทอ.
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ / ๐๘ / ๕๙
ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘/๑๑ /๕๙
ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง
จำนวน ๑๐ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ /๑๒ /๕๙
ซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง
จำนวน ๖๗ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ / ๑๒ / ๕๙
ซื้อตัวชี้จุด (lgniter) สำหรับผลิตตัวจุดพลุสารดูดความชื้น จำนวน ๒,๔๐๐ นัด
ประกาศ ณ วันที่๒๕ / ๐๑ / ๖๐
จ้างสร้างท่อเบกาไลท์ จำนวน ๓,๐๐๐ นัด
ประกาศ ณ วันที่๒๕ / ๐๑ / ๖๐
ซื้อสารเคมีสำหรับผลิตพลุสารดูดความชื้น จำนวน ๒ รายการ
ประกาศ ณ วันที่๒๕ / ๐๑ / ๖๐
ซื้อพัสดุใช้รายการ จำนวน ๑๙ รายการ
ประกาศ ณ วันที่๒๕ / ๐๑ / ๖๐
ซื้อพัสดุใช้ราชการ จำนวน ๒๗ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ / ๐๑ /๖๐
ซื้อ Silver Nitrate สำหรับผลิตพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ / ๐๑ /๖๐
ซื้อสารเคมีสำหรับผลิตพลุสารดูดความชื้น จำนวน ๔ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ / ๐๒ / ๖๐
ซื้อสารเคมีสำหรับผลิตพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน ๖ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ / ๐๒ / ๖๐
ซื้อพัสดุใช้ราชการ จำนวน ๓๖ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ / ๐๒ / ๖๐
ซื้อพัสดุใช้รายการ จำนวน ๕๒ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ / ๐๒ / ๖๐
จ้างสร้างโมล และชิ้นส่วนอากาศยานไร้นักบิน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ / ๐๓ /๖๐
ซื้อเครื่อง Fuel Cell H-1000 (1000W)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ / ๐๓ /๖
ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง อ.ไร้คนขับขนาดกลาง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ /๐๓ /๖๐
จ้างสร้างรถลาดตระเวนหุ้มเกราะ V-Shape ต้นแบบจำลอง
ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ / ๐๕ / ๖๐
ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง อ.ไร้คนขับขนาดกลาง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ / ๐๕ /๖๐
ซื้อวัสดุเพื่อสร้างและซ่อมบำรุงระบบจุดพลุสารดูดความชื้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ / ๐๕ / ๖๐
ซื้อเครื่องจุดวัดหลอมเหลว สำหรับโครงการศึกษากระบวนการผลิตสารน้ำตาไหล
เพื่อใช้ในการฝึกต้านนิวเคลียร์ชีวะเคมี

ประกาศ ณ วันที่ ๐๘ / ๐๖ / ๖๐
จ้างทำสื่อวิดีทัศน์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ / ๐๖ / ๖๐
ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างอากาศยาน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ / ๐๖ / ๖๐
จ้างทำสื่อวิดีทัศน์ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
ประกาศ ณ วันที่ ๐๗/๐๗/๖๐
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร บก.ศวอ.ทอ.
ประกาศ ณ วันที่ ๐๘/๐๘/๖๐
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
ประกาศ ณ วันที่ ๐๘/๐๘/๖๐
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน กองทัพอากาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๐๘/๐๘/๖๐
ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมซ้อนภาพจากกล้องกลางวันและกล้องถ่ายภาพ
แบบรังสีความร้อนสำหรับอุปกรณ์ภาพทางอากาศ (สายเคเบิล)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ /๐๘ /๖๐
จ้างออกแบบโปรแกรมซ้อนภาพจากล้องกลาางวันและกล้องถ่ายภาพแบบรังสีความร้อน
สำหรับอุปกรณ์ภาพทางอากาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ / ๐๘ /๖๐
ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมซ้อนภาพจากกล้องกลางวัน
และกล้องถ่ายภาพแบบรังสีความร้อนสำหรับอุปกรณ์ภาพทางอากาศ
(กล่องอุปกรณ์ควบคุม Central Electronic Box)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ / ๐๘ /๖
ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมซ้อนภาพจากกล้องกลางวัน
และกล้องถ่ายภาพแบบรังสีความร้อนสำหรับอุปกรณ์ภาพทางอากาศ
(โครงสร้างอุปกรณ์การภาพทางอากาศ Camera Gimbal)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ / ๐๘ /๖
ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมซ้อนภาพจากกล้องกลางวัน
และกล้องถ่ายภาพแบบรังสีความร้อนสำหรับอุปกรณ์ภาพทางอากาศ
(ชุดติดตั้งอุปกรณ์กับโครงสร้าง Quick Disconnect Device)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ / ๐๘ /
๖๐
ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมซ้อนภาพจากกล้องกลางวัน
และกล้องถ่ายภาพแบบรังสีความร้อนสำหรับอุปกรณ์ภาพทางอากาศ
(วงจรควบคุมกล่อง Central Electronic Box)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ / ๐๘ /
๖๐
ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมซ้อนภาพจากกล้องกลางวัน
และกล้องถ่ายภาพแบบรังสีความร้อนสำหรับอุปกรณ์ภาพทางอากาศ
(วงจรควบคุมแบบ Gyro Stabilization ของอุปกรณ์การภาพทางอากาศ)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ / ๐๘ / ๖๐
ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมซ้อนภาพจากกล้องกลางวัน
และกล้องถ่ายภาพแบบรังสีความร้อนสำหรับอุปกรณ์ภาพทางอากาศ
(วงจรขับและควบคุมการทำงานของกล้องถ่ายภาพทางอากาศ)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ / ๐๘ /๖๐
จ้างดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม และวัชพืชในร่องน้ำ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ / ๐๘ /๖๐
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้ ทอ.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ / ๐๘ /๖๐
ซ์้อพัสดุโครงการวิจัยและพัฒนารถลาดตระเวนหุ้มเกราะ V-Shape
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ / ๑๐ /๖๐
จ้างทำแบบจำลองเพื่อใช้จัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ / ๑๒ /๖๐
ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างอากาศยานไร้นักบินขนาดกลาง จำนวน ๔รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ /๑๒ / ๖๐
•จ้างสร้างแบบจ้าลองระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้งานได้จริง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒/๐๒/๖๑

•จ้างทำสื่อวีดีทัศน์ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน ทอ. เพื่อนำเสนอในที่ประชุม กห.
ประกาศ ณ วันที ๑๒/๐๒/๖๑

จ้างสร้างท่อเบกาไลท์ จำนวน ๑ งาน
ประกาศ ณ วันที ๑๕/๐๒/๖๑
•ซื้อสาร Silver Nitrate สำหรับผลิตพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน ๑ รายการ
ประกาศ ณ วันที ๑๓ / ๐๓ /๖๑
•วัสดุเพื่อผลิตพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน ๖๕ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ / ๐๓ /๖๑
•ซื้อวัสดุโครงการวิจัยและพัฒนาถุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
สำหรับป้องกันสารพิษสายวิทยาศาสตร์และถุงเคลื่อน
ย้ายผู้ป่วยสำหรับการส่งกลับสายแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ / ๐๓ /๖๑
•วัสดุสำหรับใช้ในโครงการวิจัยและพัฒนาถุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
สำหรับป้องกันสารพิษสายวิทยาศาสตร์
และถุงเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยสำหรับส่งตัวกลับสายแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ / ๐๔ / ๖๑
•จ้างสร้างปลอกอลูมิเนียมสำหรับผลิตพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน ๑ งาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ / ๐๕ / ๖๑
•ซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมคำนวนผลทางพลศาสตร์ของไหลด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ / ๐๘ / ๖๑
•จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน กองทัพอากาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ / ๑๐ / ๖๑
•ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการทดสอบความแข็งแรงและพัฒนาแผนแบบโครงสร้างปีก อ.ไร้คนขับ จำนวน ๑ รายการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ / ๑๐ / ๖๑
•ซื้อครุภัณฑ์โครงการออกแบบอากาศยานไร้คนขับแบบยุทธการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ / ๑๐ / ๖๑
•แผนการจ้างบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารโครงการวิจัยพัฒนา
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ / ๑๐ / ๖๑
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
• งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน พ.ย.๕๖
เดือน ธ.ค.๕๖  
ประจำปี ๕๗
เดือน ม.ค.๕๗ เดือน ก.ค.๕๗
เดือน ก.พ.๕๗ เดือน ส.ค.๕๗
เดือน มี.ค.๕๗ เดือน ก.ย.๕๗
เดือน เม.ย.๕๗ เดือน ต.ค.๕๗
เดือน พ.ค.๕๗ เดือน พ.ย.๕๗
เดือน มิ.ย.๕๗ เดือน ธ.ค.๕๗
ประจำปี ๕๘
เดือน ม.ค.๕๘ • เดือน ก.ค.๕๘
เดือน ก.พ.๕๘ • เดือน ส.ค.๕๘
เดือน มี.ค.๕๘ • เดือน ก.ย.๕๘
เดือน เม.ย.๕๘ • เดือน ต.ค.๕๘
เดือน พ.ค.๕๘ • เดือน พ.ย.๕๘
• เดือน มิ.ย.๕๘ • เดือน ธ.ค.๕๘
ประจำปี ๕๙
เดือน ม.ค.๕๙ • เดือน ก.ค.๕๙
เดือน ก.พ. ๕๙ • เดือน ส.ค.๕๙
เดือน มี.ค. ๕๙ • เดือน ก.ย.๕๙
เดือน เม.ย. ๕๙ • เดือน ต.ค.๕๙
เดือน พ.ค.๕๙ • เดือน พ.ย.๕๙
• เดือน มิ.ย.๕๙ • เดือน ธ.ค.๕๙
ประจำปี ๖๐
เดือน ม.ค.๖๐ • เดือน ก.ค.๖๐
เดือน ก.พ.๖๐ • เดือน ส.ค.๖๐
เดือน มี.ค.๖๐ • เดือน ก.ย.๖๐
เดือน เม.ย.๖๐ • เดือน ต.ค.๖๐
เดือน พ.ค.๖๐ • เดือน พ.ย.๖๐
• เดือน มิ.ย.๖๐ • เดือน ธ.ค.๖๐
ประจำปี ๖๑
เดือน ม.ค.๖๑ • เดือน ก.ค.๖๑
เดือน ก.พ.๖๑ • เดือน ส.ค.๖๑
เดือน มี.ค.๖๑ • เดือน ก.ย. ๖๑
เดือน เม.ย.๖๑ • เดือน ต.ค. ๖๑
• เดือน พ.ค.๖๑ • เดือน พ.ย. ๖๑
• เดือน มิ.ย. ๖๑

• เดือน ธ.ค. ๖๑

ประจำปี ๖๒
เดือน ม.ค.๖๒
เดือน ก.พ.๖๒
เดือน มี.ค.๖๒