logo new 2017

ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

 

 

วิสัยทัศน์
                “เป็นหน่วยงานคุณภาพ มีมาตรฐานระดับสากล มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาของกองทัพไทย”
 
 
ภารกิจ
         

     มีหน้าที่ วางแผนปฏิบัติ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ กิจการด้านนิวเคลียร์ ชีวะ เคมีการพัสดุวิทยาศาสตร์ กับการมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาศาสตร์ มีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 
อ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.๒๕๕๒