logo new 2017

  โครงการวิจัย ปี ๕๘
 ๑.โครงการะบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันฐานบิน กองบิน๔ download button
 ๒.โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในหน่วยบิน download button
 ๓.โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการรับรองแบบอากาศยาน
ของบ.ทอ.๖
download button
 ๔.โครงการระบบแผนที่ติดตามสถานการณ์ข่าวกรองยุทธศาสตร์ download button
 ๕.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวกำลังทาง
อากาศของประเทศรอบบ้าน
download button
๖.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้บังคับอากาศยาน
กองทัพอากาศด้วยซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส
download button
๗.โครงการการศึกษาการสังเคราะห์และทดลองสารดูดกลืนคลื่นเรดาร์
ต้นแบบสำหรับอากาศยานไร้นักบิน สีล่องหน ทอ.ต้นแบบ
download button
๘.โครงการการศึกษาการผลิตวัสดุคอมโพสิทอากาศยานไร้นักบินต้นแบบ
ที่มีโครงสร้างแบบแซนด์วิชเสริมแรงด้วยเส้นใยเซลล์โลสและอนุพันธ์
ของคาร์บอน
download button
๙.โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องฝึกบินจำลอง Multi-Type UAV สำหรับ
นักบินภายนอก
download button
๑๐.โครงการระบบสารสนเทศต้นแบบเพื่อบริหารการศึกษา download button
๑๑.โครงการวิจัยและพัฒนาเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ
กองทัพอากาศ
download button
๑๒.โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องรับส่งสัญญาณแบบป้องกันสัญญาณ
รบกวนสำหรับอากาศยานไร้คนขับ
download button
๑๓.โครงการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิค Gateway
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Tacitical Data Link 
download button
๑๔.โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตสารน้ำตาไหลในการฝึก
ด้านนิวเคลียร์ ชีวะเคมี
download button
   
โครงการวิจัย ปี ๕๙
๑.โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลภาพจำลอง ๓ มิติบริเวณแนวชายแดน
ด้านตะวันตก (ศวอ.ทอ.)
 
๒.โครงการสร้างอากาศยานไร้นักบินขนาดใหญ่ กองทัพอากาศ  
๓.โครงการวิจัยพัฒนาสร้างระบบควบคุมภาคพื้นของระบบควบคุม
การฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี
 
๔.โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบินปีกตรึงขึ้นลงทางดิ่ง   
๕.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแบบจำลอง ๓ มิติของสนามบินกองทัพอากาศ  
๖.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเครือข่ายระบบจำลองระดับสูง  
๗.โครงการวิจัยลูกระเบิดนำวิธีด้วย GPS  
๘.โครงการศึกษาพลวัตของการฝึกนักบิน บ.ข.๒๐/ก (Gripen 39 C/D)
ในประเทศไทยด้วยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
 
๙.โครงการการควบคุมข้อมูลการจัดเก็บ การนำส่ง และการเบิกจ่ายเงิน
นอกงบประมาณประเภทที่ ๑ ฝากที่กระทรวงการคลัง
 
๑๐.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบฉายภาพชนิด Mini Dome ต้นแบบ  
๑๑.โครงการการประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งของภาพออร์โธจาก
ภาพถ่ายทางอากาศ ที่บันทึกภาพด้วยกล้อง Hasselblad H4D
 
๑๒.โครงการประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าในเขตบ้านพักอาศัยของ
กองบิน๔๖ เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนที่ยั่งยืนด้านพลังงาน
 
๑๓.โครงการวิจัยเพื่อจัดทำระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
ภายในคลังเก็บวัตถุระเบิด
 
๑๔.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ด้านงบประมาณ ทอ.
 
๑๕.โครงการรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะกำลังพลเพื่อเสริมสร้างนภานุภาพ
กองทัพอากาศ
 
   
โครงการวิจัยปี ๖๐
 ๑. download button
download button
download button
download button
download button
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๐  

- รางวัลที่ ๒ Fixture Maintenance Spindle Assy (เครื่องมือตรวจซ่อม
   Spindle Assy ของ ฮ.๖ข/ค/ง/ง.) 

download button
- รางวัลที่ ๓ โปรแกรมระบบบริหารงบเงินสำรองของ ทอ. download button
- รางวัลที่ ๓ ระบบโปรแกรมติดตามข้อมูลการจัดหา สพ.ทอ. download button
- รางวัลชมเชย ผ้าปูที่นอนป้องกันคราบสิ่งสกปรก download button
- รางวัลชมเชย The Secure Remote Password Rrotocal download button
- รางวัลชมเชย โปรแกรมประเมินผลการศึกษาของ
   กองทัพอากาศ (RTAF-EEP) RTAF-EEP:Educational
   Evaluation Program
download button

- รางวัลชมเชย โปรแกรมจัดการข้อมูลพัสดุสายสื่อสาร
   อิเล็กทรอนิกส์ (E-Inventory)

download button
- รางวัลชมเชย Internet of Things (lot) อินเทอร์เน็ตในทุก
   สิ่งเพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงาน
download button
- รางวัลชมเชย อุปกรณ์ตรวจสอบการทำงานของ Beta       
   Pressure Switch ของเครื่องยนต์ TPE331-1-101F
download button
- รางวัลชมเชย ระบบปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  เคมี ชีวะ กัมมันตรังสี ตอบสนองภารกิจกองทัพอากาศมุ่งสู่
  มาตรฐานสากล
download button
- รางวัลชมเชย อุปกรณ์จับยึด Compressor Case ของ
  เครื่องยนต์ T56-A-15LFE เพื่อใช้ในการกลึงด้วยเครื่องกลึง
  แนวตั้ง VTL.
download button
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๑  
- รางวัลที่ ๑ ระบบเฝ้าระวังและการตรวจจับการโจมตีแบบ
   เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์
download button
- รางวัลที่ ๒ เครื่องทดสอบอุปกรณ์ ระบบตรวจวัดและแสดง
   ข้อมูลท่าทางและทิศทางการบินของ บ.จ.๗ (Alpha Jet
    Attitude and Heading Reference System Test Set) 
download button
- รางวัลที่ ๓ แท่นส่งอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Elastic
   Catapult Launcher For Small UAV)
download button
- รางวัลชมเชย การจัดทำแผนที่ดิจิทัลสำหรับโปรแกรม
   วางแผนการบิน Falcon View
download button
- รางวัลชมเชย ระบบขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
  บนหน้าเว็บไซต์ ทอ. และการขอใช้งาน G-Chat แบบ
  ออนไลน์ (DICT Form)
download button
- รางวัลชมเชย การพัฒนาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิจากโรค
  ลมร้อน กองทัพอากาศ
download button
   
ผลงานบทความวิชาการที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๐  
- รางวัลชมเชย แนวทางการปรับปรุงคุณภาพที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์
  ในการเป็น "กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค"
download button
- รางวัลชมเชย การจัดการสิ่งแวดล้อมของกองทัพอากาศ
   โดย  EIA เพื่อเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
download button
- รางวัลชมเชย แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
   ตกผลึกเพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ของนักเรียน
   นายเรืออากาศ
download button
- รางวัลชมเชย การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยใน
  กองทัพอากาศ
download button
ผลงานบทความวิชาการที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๑  
- รางวัลที่ ๑ ความรู้ที่สำคัญด้านการรักษาความปลอดภัย
  สำหรับกำลังพลที่ใช้งานระบบสารสนเทศ
download button
- รางวัลที่ ๒ บทบาทอากาศยานไร้คนขับกับการบริหาร
  จัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
download button
- รางวัลที่ ๓ การประยุกต์ใช้แบบจำลองวงกลมยุทธศาสตร์
  ของวอร์เดนกับกองทัพอากาศ
download button