logo new 2017

  โครงการวิจัย ปี ๕๘
๑.โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันฐานบิน กองบิน ๔   
๒.โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในหน่วยบิน  
๓.โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการรับรองแบบอากาศยาน
     (Aircraft Type Certificate) ของ บ.ทอ.๖
 
.โครงการระบบแผนที่ติดตามสถานการณ์ข่าวกรองยุทธศาสตร์  
๕.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวกำลังทางอากาศของ
    ประเทศรอบบ้าน
๖.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้บังคับอากาศยานกองทัพอากาศ
    ด้วยซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส
 
๗.โครงการการศึกษาการสังเคราะห์และทดลองสารดูดกลืนคลื่นเรดาร์ต้นแบบ
     สำหรับอากาศยานไร้นักบิน สีล่องหน ทอ.ต้นแบบ
 
๘.โครงการการศึกษาการผลิตวัสดุคอมโพสิทอากาศยานไร้นักบินต้นแบบที่มี
     โครงสร้างแบบแซนด์วิชเสริมแรงด้วยเส้นใยเซลล์โลสและอนุพันธ์
      ของคาร์บอน
 
๙.โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องฝึกบินจำลอง Multi-Type UAV สำหรับ
    นักบินภายนอก
 
๑๐.โครงการระบบสารสนเทศต้นแบบเพื่อบริหารการศึกษา  
๑๑.โครงการวิจัยและพัฒนาเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ
       กองทัพอากาศ
 
๑๒.โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องรับส่งสัญญาณแบบป้องกันสัญญาณรบกวน
       สำหรับอากาศยานไร้คนขับ
 
๑๓.โครงการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิค Gateway เพื่อเชื่อมโยง             ข้อมูลระหว่าง Tacitical Data Link   
๑๔.โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตสารน้ำตาไหลในการฝึกด้านนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี  
๑๕.โครงการพัฒนาเทคนิคและขีดความสามารถในการสร้างเครื่องบินฝึกควบคุม             อากาศยานไร้นักบินบังคับด้วยวิทยุ   
   
ผลงานวิจัย ปี ๕๙
๑.โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลภาพจำลอง ๓ มิติบริเวณแนวชายแดน
    ด้านตะวันตก
 
๒.โครงการสร้างอากาศยานไร้นักบินขนาดใหญ่ กองทัพอากาศ  
๓.โครงการวิจัยพัฒนาสร้างระบบควบคุมภาคพื้นของระบบควบคุมการฝึกบิน
     ทางอากาศยุทธวิธี (ACMI)
 
๔.โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบินปีกตรึงขึ้นลงทางดิ่ง  
๕.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแบบจำลอง ๓ มิติของสนามบินกองทัพอากาศ  
๖.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเครือข่ายระบบจำลองระดับสูง (HLA)  
๗.โครงการวิจัยลูกระเบิดนำวิถีด้วย GPS  
๘.โครงการการศึกษาพลวัตของการฝึกนักบิน บ.ข.๒๐/ก (Gripen 39 C/D)
    ในประเทศไทยด้วยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
 
๙.โครงการการควบคุมข้อมูบการจัดเก็บ การนำส่ง และการเบิกจ่ายเงินนอก
    งบประมาณประเภทที่๑ ฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง
 
๑๐.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบฉายภาพชนิด Mini Dome ต้นแบบ  
๑๑.โครงการการประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งของภาพออร์โธจากภาพถ่าย
       ทางอากาศ ที่บันทึกภาพด้วยกล้อง Hasselblad H4D
 
๑๒.โครงการประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าในเขตบ้านพักอาศัยของกองบิน ๔๖ 
      เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนที่ยั่งยืนด้านพลังงาน
 
๑๓.โครงการวิจัยเพื่อจัดทำระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติภายในคลัง
      เก็บวัตถุระเบิด
 
๑๔.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศผู้บังคับบัญชาระดับสูง
       ด้านงบประมาณ ทอ. 
 
๑๕.โครงการรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะกำลังพลเพื่อเสริมสร้างนภานุภาพ ทอ.  
   
ผลงานวิจัยปี ๖๐
๑.โครงการสร้างเครื่องบินสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK-5 ด้วยวัสดุผสม download button
๒.โครงการประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งของภาพออร์โธจากภาพถ่าย download button
๓.โครงการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงโครงสร้างโมเลกุลพื้นผิวกระจกของ
    กล้องบันทึกภาพสำหรับอากาศยาน
download button
๔.โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องฝึกบินจำลอง Multi-Type UAV
     สำหรับนักบินภายนอก
download button
๕.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการดำเนินการ
     การจัดเก็บ การนำส่ง และการเบิกจ่ายเงินฝากคลัง
download button
๖.โครงการระบบแผนที่ติดตามสถานภารณ์ข่าวกรองยุทธศาสตร์ download button
๗.โครงการวิจัยและพัฒนา ระบบฉายภาพชนิด Mini Dome ต้นแบบ download button
๘.โครงการวิจัยและพัฒนา เครื่องฝึกบินจำลอง Multi-Type UAV
    สำหรับนักบินภายนอก ต้นแบบ
download button
๙.โครงการทดสอบการใช้งาน บ.ทอ.๖ ต้นแบบตามภารกิจ download button
๑๐.ถุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสำหรับป้องกันสารพิษสายวิทยาศาสตร์และถุงเคลื่อนย้าย
     ผู้ป่วยสำหรับการส่งกลับสายแพทย์
download button
๑๑.การศึกษาการสังเคราะห์และทดสอบสารดูดกลืนคลื่นเรดาร์ใน
     ย่านความถี่ S band
download button
๑๒.โครงการศึกษากระบวนการผลิตสารน้ำตาไหล download button
   
 ผลงานวิจัยปี ๖๑  
๑.โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างลำตัวอากาศยานด้วยวัสดุผสม download button
๒.โครงการพัฒนาการจัดทำต้นแบบระบบแสดงภาพสถานการณ์ทางอากาศ
สำหรับสถานีรายงานภูเขียว
download button
๓.โครงการวิจัยและพัฒนาตู้วิทยุควบคุมการบิน (RSU) download button
๔.การพัฒนาสมรรถนะกำลังพลเพื่อเสริมสร้่างนภานุภาพกองทัพอากาศ download button
๕.โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลภาพจำลอง ๓ มิติ บริเวณแนวชายแดนด้านตะวันตก download button
๖.โครงการวิจัยและพัฒนานำสารไคโตซานเพิ่มประสิทธิภาพ download button
   
  ผลงานวิจัยปี ๖๒  
๑.โครงการออกแบบอากาศยานไร้คนขับประเภทยุทธการ   
๒.โครงการทดสอบความแข็งแรงและพัฒนาแผนแบบโครงสร้าง
ปีกอากาศยานไร้คนขับ 
 
๓.โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์การภาพทางอากาศแบบไฮเปอร์สเปกตรัม
สำหรับ อ.ไร้คนขับ
 
๔.โครงการวิจัยและพัฒนา อ.ไร้คนขับแบบฝูงอัจฉริยะเพื่อภารกิจทางการทหาร  
๕.โครงการวิจัยระบบช่วยแปลความและวิเคราะห์อากาศยานจากภาพถ่ายทางอากาศ
และภาพถ่ายดาวเทียม
 
๖.โครงการพัฒนาการสร้างฐานข้อมูลแบบจำลอง 3 มิติของสนามบินแนว
ชายแดนตะวันตก
 
๗.โครงการพัฒนาระบบจำลองยุทธไซเบอร์ (Cyber Range)  
๘.โครงการวิจัยพัฒนาสร้างอุปกรณ์สำหรับรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน เพื่อใช้ในการ
แสดงผลของระบบควบคุมการฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี (ACMI)
 
๙.โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์เพื่อการติดตามอากาศยานของ
ทอ.และยานพาหนะทางยุทธการ
 
๑๐.โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างเครื่องฝึกบินจำลองสำหรับการวางแผนภารกิจ
การบินเพื่อดับและควบคุมไฟป่า