logo new 2017

  โครงการวิจัย ปี ๖๒-๖๓
๑.เอกสารวิจัยโครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าสำรองแบบผสมจาก         
    พลังงานแสงอาทิตย์และเซลล์เชื้อเพลิง
 
๒.โครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาการป้องกันการกัดกร่อนของอากาศยานด้วย
    สารสังเคราะห์นาโนซิงก์
 
๓.เอกสารวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาการสังเคราะห์สารหน่วงไฟ
    นาโนคอมพอสิทเพื่อใช้ผลิตผ้ากันไฟ
 
.โครงการเชื่อมต่อเครือข่ายแผนที่รักษาการณ์และทบทวนสถานการณ์
     แบบ ๓ มิติ
 
๕.โครงการศึกษากระบวนการผลิตสารน้ำตาไหล เพื่อใช้ในการฝึก นชค
๖.โครงการวิจัยและพัฒนาถุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  
๗.โครงการวิจัยและพัฒนาแท่งเรืองแสง  
๘.ขออนุมัติปิดโครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมซ้อนภาพจากกล้องกลางวันและ
    กล้องถ่ายภาพแบบรังสีความร้อน
 
๙.เอกสารวิจัยการศึกษาการผลิตวัสดุคอมโพสิตอากาศยานไร้คนขับต้นแซนด์วิช  
๑๐.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนาการออกแบบและสร้างเครื่องมือต้นแบบเพื่อ
     ตรวจวัดและทำลายสารไฮดราซีน
 
๑๑.เอกสารวิจัยโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับ
      ขนาดกลาง
 
๑๒.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาการสังเคราะห์และทดสอบสารดูด
      กลืนคลื่นเรดาร์ในย่านความถี่ S band
 
๑๓.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการภาพและตรวจ
      สอบจับภาคพื้น กกล.ทอ.ฉก.๙
 
๑๔.เอกสารโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมและสั่ง
      การในหน่วยบิน
 
๑๕.เอกสารวิจัยโครงการการประยุกต์ใช้เครื่องช่วยฝึกการบิน บ.ข.๑๙ สำหรับ
       ฝึกพลยิงปืนต่อสู้อากาศยาน
 
๑๖.เอกสารวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการทดลองผลิตสารยับยั้ง
      ไฟป่าสูตร ๑
 
๑๗.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนา Air Force Cloud Clients สำหรับระบบ
      งานคอมพิวเตอร์ ทอ.
 
๑๘.โครงการเชื่อมต่อเครือข่ายแผนที่รักษาการณ์และทบทวนสถานการณ์
       แบบ ๓ มิติ
 
๑๙.เอกสารวิจัย ต้นแบบเครื่องบันทึกตำแหน่งและท่าทางการบิน  
๒๐.เอกสารโครงการวิจัยตรวจสอบอุปกรณ์เสาอากาศและสายนำสัญญาณสำหรับ
      ระบบ Radar Warning Receiver ของ บ.ข.๑๙ก
 
๒๑.เอกสารวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนา ระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยาน
     ไร้คนขับเพดานบินต่ำ
 
๒๒.เอกสารวิจัยโครงการพัฒนาสีลดการสะท้อนเรดาร์ย่าน X Band เพื่อใช้กับ
      อากาศยานไร้คนขับ
 
๒๓.เอกสารวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบอากาศยาน
      ไร้คนขับที่ใช้ Canards
 
๒๔.เอกสารวิจัยโครงการออกแบบแนวคิดในการสร้างอากาศยานไร้คนขับ
      ขนาดพอเหมาะ
 
๒๕.ร่างเอกสารวิจัยโครงการพัฒนาการจัดทำต้นแบบระบบแสดงภาพสถานการณ์
       ทางอากาศสำหรับสถานีรายงานภูเขียว
 
๒๖.เอกสารการวิจัยและพัฒนาตู้วิทยุควบคุมการบิน (RSU)  
๒๗.เอกสารวิจัยโครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าสำรองแบบผสมจาก
       พลังงานแสงอาทิตย์และเซลล์เชื้อเพลิง
 
๒๘.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนาระบบเครือข่ายระบบจำลองระดับสูง (HLA)  
๒๙.เอกสารวิจัยโครงการการศึกษาวิธีรังวัดจุดภาพอัตโนมัติด้วยเทคนิค
      การจับคู่จุดภาพ
 
๓๐.เอกสารวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กระบวนการทางระบบ
     ภูมิสารสนเทศเพื่อหา Radar Coverage ของสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศ
 
๓๑.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาการสังเคราะห์และทดสอบสาร
      ดูดกลืนคลื่นเรดาร์ในย่านความถี่ S band
 
๓๒.เอกสารวิจัยโครงการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงระบบอากาศยานไร้คนขับ
      ขนาดเล็ก (TEagle Eyes X-II)
 
๓๔.เอกสารวิจัยโครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมซ้อนภาพจากกล้องกลางวัน
      และกล้องถ่ายภาพแบบรังสีความร้อน
 
๓๕.เอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลภาพจำลอง ๓ มิติ             บริเวณแนวชายแดนด้านตะวันตก  
๓๖.โครงการพัฒนาระบบแสดงตำแหน่งอากาศยานบนแผนที่ดิจิตอล
      (Digital Moving Map)
 
๓๗.เอกสารวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างฐานข้อมูลแบบ
      จำลองสามมิติของทางวิ่งบนทางหลวง
 
๓๘.เอกสารวิจัยโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์เพื่อการติดตาม
       อากาศยานของ ทอ.และยานพาหนะทางยุทธการ
 
๓๙.เอกสารวิจัยโครงการออกแบบอากาศยานไร้คนขับประเภทยุทธการ  
๔๐.เอกสารวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนา อ.ไร้คนขับแบบฝูงอัจฉริยะเพื่อภารกิจ
      ทางการทหาร
 
๔๑.เอกสารวิจัย โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างเครื่องบินฝึกบังคับด้วย
      วิทยุขนาด Half Scale
 
๔๒.เอกสารโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างบรรจุภัณฑ์ดับไฟป่าแบบ
      แตกกระทบพื้นสำหรับติดตั้งกับ บ.ล.๘
 
๔๓.เอกสารโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบถังปล่อยสารฝนหลวง
      สำหรับ บ.ล.๒ ก
 
   
 ผลงานวิจัยปี ๖๑
๑.โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างลำตัวอากาศยานด้วยวัสดุผสม download button
๒.โครงการพัฒนาการจัดทำต้นแบบระบบแสดงภาพสถานการณ์ทางอากาศ
สำหรับสถานีรายงานภูเขียว
download button
๓.โครงการวิจัยและพัฒนาตู้วิทยุควบคุมการบิน (RSU) download button
๔.การพัฒนาสมรรถนะกำลังพลเพื่อเสริมสร้่างนภานุภาพกองทัพอากาศ download button
๕.โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลภาพจำลอง ๓ มิติ บริเวณแนวชายแดน
    ด้านตะวันตก
download button
๖.โครงการวิจัยและพัฒนานำสารไคโตซานเพิ่มประสิทธิภาพ download button
   
ผลงานวิจัยปี ๖๐
๑.โครงการสร้างเครื่องบินสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK-5 ด้วยวัสดุผสม download button
๒.โครงการประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งของภาพออร์โธจากภาพถ่าย download button
๓.โครงการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงโครงสร้างโมเลกุลพื้นผิวกระจกของ
    กล้องบันทึกภาพสำหรับอากาศยาน
download button
๔.โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องฝึกบินจำลอง Multi-Type UAV
     สำหรับนักบินภายนอก
download button
๕.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการดำเนินการ
     การจัดเก็บ การนำส่ง และการเบิกจ่ายเงินฝากคลัง
download button
๖.โครงการระบบแผนที่ติดตามสถานภารณ์ข่าวกรองยุทธศาสตร์ download button
๗.โครงการวิจัยและพัฒนา ระบบฉายภาพชนิด Mini Dome ต้นแบบ download button
๘.โครงการวิจัยและพัฒนา เครื่องฝึกบินจำลอง Multi-Type UAV
    สำหรับนักบินภายนอก ต้นแบบ
download button
๙.โครงการทดสอบการใช้งาน บ.ทอ.๖ ต้นแบบตามภารกิจ download button
๑๐.ถุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสำหรับป้องกันสารพิษสายวิทยาศาสตร์และถุงเคลื่อนย้าย
     ผู้ป่วยสำหรับการส่งกลับสายแพทย์
download button
๑๑.การศึกษาการสังเคราะห์และทดสอบสารดูดกลืนคลื่นเรดาร์ใน
     ย่านความถี่ S band
download button
๑๒.โครงการศึกษากระบวนการผลิตสารน้ำตาไหล download button