logo new 2017

  โครงการวิจัย ปี ๖๒-๖๓
๑.เอกสารวิจัยโครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าสำรองแบบผสมจาก            พลังงานแสงอาทิตย์และเซลล์เชื้อเพลิง download button
๒.โครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาการป้องกันการกัดกร่อนของอากาศยานด้วย
    สารสังเคราะห์นาโนซิงก์
download button
๓.เอกสารวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาการสังเคราะห์สารหน่วงไฟ
    นาโนคอมพอสิทเพื่อใช้ผลิตผ้ากันไฟ
download button
.โครงการเชื่อมต่อเครือข่ายแผนที่รักษาการณ์และทบทวนสถานการณ์
     แบบ ๓ มิติ
download button
๕.โครงการศึกษากระบวนการผลิตสารน้ำตาไหล เพื่อใช้ในการฝึก นชค download button
๖.โครงการวิจัยและพัฒนาถุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย download button
๗.โครงการวิจัยและพัฒนาแท่งเรืองแสง download button
๘.ขออนุมัติปิดโครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมซ้อนภาพจากกล้องกลางวันและ
    กล้องถ่ายภาพแบบรังสีความร้อน
download button
๙.เอกสารวิจัยการศึกษาการผลิตวัสดุคอมโพสิตอากาศยานไร้คนขับต้นแซนด์วิช download button
๑๐.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนาการออกแบบและสร้างเครื่องมือต้นแบบเพื่อ
     ตรวจวัดและทำลายสารไฮดราซีน
download button
๑๑.เอกสารวิจัยโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับ
      ขนาดกลาง
download button
๑๒.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาการสังเคราะห์และทดสอบสารดูด
      กลืนคลื่นเรดาร์ในย่านความถี่ S band
download button
๑๓.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการภาพและตรวจ
      สอบจับภาคพื้น กกล.ทอ.ฉก.๙
download button
๑๔.เอกสารโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมและสั่ง
      การในหน่วยบิน
download button
๑๕.เอกสารวิจัยโครงการการประยุกต์ใช้เครื่องช่วยฝึกการบิน บ.ข.๑๙ สำหรับ
       ฝึกพลยิงปืนต่อสู้อากาศยาน
download button
๑๖.เอกสารวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการทดลองผลิตสารยับยั้ง
      ไฟป่าสูตร ๑
download button
๑๗.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนา Air Force Cloud Clients สำหรับระบบ
      งานคอมพิวเตอร์ ทอ.
download button
๑๘.โครงการเชื่อมต่อเครือข่ายแผนที่รักษาการณ์และทบทวนสถานการณ์
       แบบ ๓ มิติ
download button
๑๙.เอกสารวิจัย ต้นแบบเครื่องบันทึกตำแหน่งและท่าทางการบิน download button
๒๐.เอกสารโครงการวิจัยตรวจสอบอุปกรณ์เสาอากาศและสายนำสัญญาณสำหรับ
      ระบบ Radar Warning Receiver ของ บ.ข.๑๙ก
download button
๒๑.เอกสารวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนา ระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยาน
     ไร้คนขับเพดานบินต่ำ
download button
๒๒.เอกสารวิจัยโครงการพัฒนาสีลดการสะท้อนเรดาร์ย่าน X Band เพื่อใช้กับ
      อากาศยานไร้คนขับ
download button
๒๓.เอกสารวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบอากาศยาน
      ไร้คนขับที่ใช้ Canards
download button
๒๔.เอกสารวิจัยโครงการออกแบบแนวคิดในการสร้างอากาศยานไร้คนขับ
      ขนาดพอเหมาะ
download button
๒๕.ร่างเอกสารวิจัยโครงการพัฒนาการจัดทำต้นแบบระบบแสดงภาพสถานการณ์
       ทางอากาศสำหรับสถานีรายงานภูเขียว
download button
๒๖.เอกสารการวิจัยและพัฒนาตู้วิทยุควบคุมการบิน (RSU) download button
๒๗.เอกสารวิจัยโครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าสำรองแบบผสมจาก
       พลังงานแสงอาทิตย์และเซลล์เชื้อเพลิง
download button
๒๘.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนาระบบเครือข่ายระบบจำลองระดับสูง (HLA) download button
๒๙.เอกสารวิจัยโครงการการศึกษาวิธีรังวัดจุดภาพอัตโนมัติด้วยเทคนิค
      การจับคู่จุดภาพ
download button
๓๐.เอกสารวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กระบวนการทางระบบ
     ภูมิสารสนเทศเพื่อหา Radar Coverage ของสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศ
download button
๓๑.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาการสังเคราะห์และทดสอบสาร
      ดูดกลืนคลื่นเรดาร์ในย่านความถี่ S band
download button
๓๒.เอกสารวิจัยโครงการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงระบบอากาศยานไร้คนขับ
      ขนาดเล็ก (TEagle Eyes X-II)
download button
๓๔.เอกสารวิจัยโครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมซ้อนภาพจากกล้องกลางวัน
      และกล้องถ่ายภาพแบบรังสีความร้อน
download button
๓๕.เอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลภาพจำลอง ๓ มิติ             บริเวณแนวชายแดนด้านตะวันตก download button
๓๖.โครงการพัฒนาระบบแสดงตำแหน่งอากาศยานบนแผนที่ดิจิตอล
      (Digital Moving Map)
download button
๓๗.เอกสารวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างฐานข้อมูลแบบ
      จำลองสามมิติของทางวิ่งบนทางหลวง
download button
๓๘.เอกสารวิจัยโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์เพื่อการติดตาม
       อากาศยานของ ทอ.และยานพาหนะทางยุทธการ
download button
๓๙.เอกสารวิจัยโครงการออกแบบอากาศยานไร้คนขับประเภทยุทธการ download button
๔๐.เอกสารวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนา อ.ไร้คนขับแบบฝูงอัจฉริยะเพื่อภารกิจ
      ทางการทหาร
download button
๔๑.เอกสารวิจัย โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างเครื่องบินฝึกบังคับด้วย
      วิทยุขนาด Half Scale
download button
๔๒.เอกสารโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างบรรจุภัณฑ์ดับไฟป่าแบบ
      แตกกระทบพื้นสำหรับติดตั้งกับ บ.ล.๘
download button
๔๓.เอกสารโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบถังปล่อยสารฝนหลวง
      สำหรับ บ.ล.๒ ก
download button
   
 ผลงานวิจัยปี ๖๑
๑.โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างลำตัวอากาศยานด้วยวัสดุผสม download button
๒.โครงการพัฒนาการจัดทำต้นแบบระบบแสดงภาพสถานการณ์ทางอากาศ
สำหรับสถานีรายงานภูเขียว
download button
๓.โครงการวิจัยและพัฒนาตู้วิทยุควบคุมการบิน (RSU) download button
๔.การพัฒนาสมรรถนะกำลังพลเพื่อเสริมสร้่างนภานุภาพกองทัพอากาศ download button
๕.โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลภาพจำลอง ๓ มิติ บริเวณแนวชายแดน
    ด้านตะวันตก
download button
๖.โครงการวิจัยและพัฒนานำสารไคโตซานเพิ่มประสิทธิภาพ download button
   
ผลงานวิจัยปี ๖๐
๑.โครงการสร้างเครื่องบินสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK-5 ด้วยวัสดุผสม download button
๒.โครงการประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งของภาพออร์โธจากภาพถ่าย download button
๓.โครงการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงโครงสร้างโมเลกุลพื้นผิวกระจกของ
    กล้องบันทึกภาพสำหรับอากาศยาน
download button
๔.โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องฝึกบินจำลอง Multi-Type UAV
     สำหรับนักบินภายนอก
download button
๕.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการดำเนินการ
     การจัดเก็บ การนำส่ง และการเบิกจ่ายเงินฝากคลัง
download button
๖.โครงการระบบแผนที่ติดตามสถานภารณ์ข่าวกรองยุทธศาสตร์ download button
๗.โครงการวิจัยและพัฒนา ระบบฉายภาพชนิด Mini Dome ต้นแบบ download button
๘.โครงการวิจัยและพัฒนา เครื่องฝึกบินจำลอง Multi-Type UAV
    สำหรับนักบินภายนอก ต้นแบบ
download button
๙.โครงการทดสอบการใช้งาน บ.ทอ.๖ ต้นแบบตามภารกิจ download button
๑๐.ถุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสำหรับป้องกันสารพิษสายวิทยาศาสตร์และถุงเคลื่อนย้าย
     ผู้ป่วยสำหรับการส่งกลับสายแพทย์
download button
๑๑.การศึกษาการสังเคราะห์และทดสอบสารดูดกลืนคลื่นเรดาร์ใน
     ย่านความถี่ S band
download button
๑๒.โครงการศึกษากระบวนการผลิตสารน้ำตาไหล download button