logo new 2017

ประจำปี ๖๔
  ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๔  
 เรื่อง อุปกรณ์หน่วงเวลาเปิดบรรจุภัณฑ์ยับยั้งไฟป่า
(PCADS Delay Timer Module)
PDF iconPPT icon
 เรื่อง ดัดแปลง B-37K ใช้งานกับ บ.จ.๗ เพื่อติดตั้งพลุส่องสว่าง แบบ LUU-2 D/B PDF iconPPT icon
 เรื่อง อุปกรณ์จับยึด COMBUSTION LINER

ของเครื่องยนต์ T56-A15LFE เพื่อใช้หยอดผงโลหะในการอบแล่นประสาน (Brazing Anneal)

PDF iconPPT icon
เรื่อง เครื่องมือสำหรับใช้ในการซ่อมบำรุงกล้องตรวจการณ์
ในเวลากลางคืน (Night Vision Goggle : NVG)
แบบ JVN HELIE
PDF iconPPT icon
เรื่อง เครื่องทดสอบการทำงานชุดอุปกรณ์ปากพูดหูฟัง PDF iconPPT icon
เรื่อง กล้องวงจรปิดแบบใช้โซลาร์เซลล์ (Solar IP Camera) PDF iconPPT icon

 เรื่อง อากาศยานไร้คนขับต้นแบบขึ้น-ลงทางดิ่งขนาดเล็กแบบ ๔ ใบพัด

สำหรับติดตั้งเครื่องตรวจรังสีFLIR IDENTIFINDER R100

สนับสนุนภารกิจ นชค.

PDF iconPPT icon
เรื่อง ระบบนำเสนอข้อมูลการประชุมแบบออนไลน์ PDF iconPPT icon
เรื่อง ระบบบัญชีข้อมูล ทอ. PDF iconPPT icon
ผลงานบทความวิชาการที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๔
 เรื่อง แนวทางพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ประเมินแบบออสเตรเลีย (ADFELPS Speaking) PDF iconPPT icon
เรื่อง การจัดเก็บสารเคมี “เก็บถูกที่ชีวิตปลอดภัย ” PDF iconPPT icon
เรื่อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต PDF iconPPT icon
เรื่อง แนวทางการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน สนับสนุนในภารกิจดับไฟป่า PDF iconPPT icon
เรื่อง ภัยจาก Fake News PDF iconPPT icon
เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางออกของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัติยาธิราชในสภาวะวิกฤตช่วงสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) PDF iconPPT icon
เรื่อง กองทัพอากาศกับเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ PDF iconPPT icon
เรื่อง ผลกระทบจากเทคโนโลยีแห่งอนาคตต่อตลาดยุทโธปกรณ์ของโลก PDF iconPPT icon
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของสารไฮดราซีน (Hydrazine) ด้วยโปรแกรม ALOHA PDF iconPPT icon
เรื่อง ภาษาศาสตร์กับการสอนภาษา (Linguistics and Language Teaching) PDF iconPPT icon
เรื่อง JIG สำหรับเชื่อมประกอบและซ่อม Boss Adapter ของ Heat Exchanger บ.ข.๑๘ ข/ค PDF iconPPT icon
ประจำปี ๖๓
 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๓   
- รางวัลที่ ๒ ดาวเทียมต้นแบบ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย(๑) การออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชัน AHRS บน
โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้ MATLAB-Simulink
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย(๒) แท่นทดสอบความแข็งแรง
ปลอกพลุซิลเวอร์ไอโดไดด์
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย(๓) การวิจัยและพัฒนารถไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย(๔) หน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุกศีรษะพร้อม
ชุดกรองอากาศ
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย(๕) ระบบแจ้งเตือนการปรนนิมัติบำรุงครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย(๖) เครื่องวัดฝุ่นละออง PM2.5
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย(๗) ระบบการเรียงพิมพ์(Typesetting) เอกสารวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ XeTeX
(ซีเท็กซ์)
PDF icon PPT icon
ผลงานบทความวิชาการที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๓  
- รางวัลที่ ๒ คู่มือกระบวนการวางแผนทางอากาศร่วม  
PDF icon PPT icon
- รางวัลที่ ๓ กระบวนการพัฒนาการออกข้อสอบคัดเลือกบุคคล
พลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ
โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
PDF icon PPT icon
- รางวัลที่ ๓ ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี  
PDF icon PPT icon
- รางวัลที่ ๓ การประยุกต์ใช้แนวความคิดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์
หลักส่วนบุคคล
PDF icon PPT icon
- รางวัลที่ ๓ กิจการด้านอวกาศกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
Case Study : COVID-19 ภาคการเรียนรู้และรับมือ
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย (๑) การบูรณาการป้องกันและดับไฟป่า  
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย (๒) การสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านอวกาศกองทัพอากาศ
 
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย (๓) แนวทางการพัฒนาการวิจัยของกองทัพอากาศ  
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย (๔) "แกรฟีน" วัสดุปฏิวัติโลก  
PDF icon PPT icon
   
ประจำปี ๖๒  
 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๒ 
 - รางวัลที่ ๑ Cansat ติดตามการทำงานจรวดดัดแปรสภาพอากาศ
    และสนับสนุนภารกิจทำฝนหลวง
download button
- รางวัลที่ ๒ เสื้อกันหนาวที่ทำงานผ้าที่ใช้แนวคิดการใช้วัสดุผสม download button
- รางวัลที่ ๓ อุปกรณ์จับยึดชุด AUGMENTOR NOZZLE ของ
   เครื่องยนต์ F-100-PW-220E เพื่อใช้ในการพ่น PLASMA COATING
download button
- รางวัลชมเชย(๑) ระบบทดสอบความรู้และจิตสำนึกด้านความมั่นคง
  ปลอดภัยไซเบอร์แบบ Mobile Online
download button
- รางวัลชมเชย(๒) ระบบจัดบิน download button
- รางวัลชมเชย(๓) เทมเพลตเอกสารวิจัยวิทยาลัยการทัพอากาศ
   และคู่มือ
download button
- รางวัลชมเชย(๔) ระบบจองคิวทันตกรรม download button
- รางวัลชมเชย(๕) พัฒนาอุปกรณ์ระบายความร้อนของร่างกาย ขณะ
   สวมชุดป้องกันสารเคมี ชีวะ และกัมมันตรังสีแบบอากาศผ่านไม่ได้
download button
- รางวัลชมเชย(๖) นวัตกรรมแขนขาตั้งสู้ download button
- รางวัลชมเชย(๗) ระบบการลาออนไลน์ download button
ผลงานบทความวิชาการที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๒
- รางวัลที่ ๑ การบูรณาการระบบสารสนเทศกองทัพอากาศ
   (RTAF Information System Integrations)
download button
- รางวัลที่ ๒ การใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
   ผู้เรียนในบริบทที่มีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ(EFL)
download button
- รางวัลที่ ๓ ความสัมพันธ์ของการจัดการเวลาและความเครียดของ
   นักศึกษาและนายทหารนักเรียนหลักสูตรโรงเรียนหลักชั้นปลาย ฯ
download button
- รางวัลชมเชย แนวความคิดการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  เพื่อสนับสนุนงานด้านกำลังพลสำรองของกองทัพอากาศ
download button
   
ประจำปี ๖๑  
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๑   
- รางวัลที่ ๑ ระบบเฝ้าระวังและการตรวจจับการโจมตีแบบ
   เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์
download button
- รางวัลที่ ๒ เครื่องทดสอบอุปกรณ์ ระบบตรวจวัดและแสดง
   ข้อมูลท่าทางและทิศทางการบินของ บ.จ.๗ (Alpha Jet
    Attitude and Heading Reference System Test Set)
download button
- รางวัลที่ ๓ แท่นส่งอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Elastic
   Catapult Launcher For Small UAV)
download button
- รางวัลชมเชย การจัดทำแผนที่ดิจิทัลสำหรับโปรแกรม
   วางแผนการบิน Falcon View
download button
- รางวัลชมเชย ระบบขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
  บนหน้าเว็บไซต์ ทอ. และการขอใช้งาน G-Chat แบบ
  ออนไลน์ (DICT Form)
download button
- รางวัลชมเชย การพัฒนาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิจากโรค
  ลมร้อน กองทัพอากาศ
download button
 ผลงานบทความวิชาการที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๑  
- รางวัลที่ ๑ บทบาทอากาศยานไร้คนขับกับการบริหารจัดการ
   ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
download button
- รางวัลที่ ๒ ความรู้ความสำคัญด้านการรักษาความปลอดภัย
   สำหรับกำลังพลที่ใช้งานระบบสารสนเทศ
download button
- รางวัลที่ ๓ การประยุกต์ใช้แบบจำลองวงกลมยุทธศาสตร์
   ของวอร์เดนกับการทำงานของกองทัพอากาศ
download button
- รางวัลชมเชย ระบบแจ้งข่าวสารการบินอัตโนมัติ download button
- รางวัลชมเชย การบริหารตัวชี้วัดผลการดำเนินการ : ปัจจัย
   สำคัญสู่การเป็น"กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค"
download button
   
 ประจำปี ๖๐
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๐ 
 - รางวัลที่ ๒ Fixture Maintenance Spindle Assy
(เครื่องมือตรวจซ่อม Spindle Assy ของ ฮ.๖ข/ค/ง/ง.) 
 download button
 - รางวัลที่ ๓ โปรแกรมระบบบริหารงบเงินสำรองของ ทอ.  download button
- รางวัลที่ ๓ ระบบโปรแกรมติดตามข้อมูลการจัดหา สพ.ทอ. download button
- รางวัลชมเชย ผ้าปูที่นอนป้องกันคราบสิ่งสกปรก download button
- รางวัลชมเชย The Secure Remote Password Rrotocal download button
- รางวัลชมเชย โปรแกรมประเมินผลการศึกษาของ
   กองทัพอากาศ (RTAF-EEP) RTAF-EEP:Educational
   Evaluation Program
download button
- รางวัลชมเชย โปรแกรมจัดการข้อมูลพัสดุสายสื่อสาร
   อิเล็กทรอนิกส์ (E-Inventory)
download button
- รางวัลชมเชย Internet of Things (lot) อินเทอร์เน็ตในทุก
   สิ่งเพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงาน
download button
- รางวัลชมเชย อุปกรณ์ตรวจสอบการทำงานของ Beta       
   Pressure Switch ของเครื่องยนต์ TPE331-1-101F
download button
- รางวัลชมเชย ระบบปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  เคมี ชีวะ กัมมันตรังสี ตอบสนองภารกิจกองทัพอากาศมุ่งสู่
  มาตรฐานสากล
download button
- รางวัลชมเชย อุปกรณ์จับยึด Compressor Case ของ
  เครื่องยนต์ T56-A-15LFE เพื่อใช้ในการกลึงด้วยเครื่องกลึง
  แนวตั้ง VTL.
download button
ผลงานบทความวิชาการที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๐  
- รางวัลชมเชย แนวทางการปรับปรุงคุณภาพที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์
  ในการเป็น "กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค"
download button
- รางวัลชมเชย การจัดการสิ่งแวดล้อมของกองทัพอากาศ
   โดย  EIA เพื่อเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
download button
- รางวัลชมเชย แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
   ตกผลึกเพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ของนักเรียน
   นายเรืออากาศ
download button
- รางวัลชมเชย การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยใน
  กองทัพอากาศ
download button