logonew2017

 

ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการวิจัยพัฒนา

 

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ download button
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๔ download button
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาการทหาร ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔ download button

logo new 2017

  โครงการวิจัย ปี ๕๘
 ๑.โครงการะบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันฐานบิน กองบิน๔ download button
 ๒.โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในหน่วยบิน download button
 ๓.โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการรับรองแบบอากาศยาน
ของบ.ทอ.๖
download button
 ๔.โครงการระบบแผนที่ติดตามสถานการณ์ข่าวกรองยุทธศาสตร์ download button
 ๕.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวกำลังทาง
อากาศของประเทศรอบบ้าน
download button
๖.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้บังคับอากาศยาน
กองทัพอากาศด้วยซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส
download button
๗.โครงการการศึกษาการสังเคราะห์และทดลองสารดูดกลืนคลื่นเรดาร์
ต้นแบบสำหรับอากาศยานไร้นักบิน สีล่องหน ทอ.ต้นแบบ
download button
๘.โครงการการศึกษาการผลิตวัสดุคอมโพสิทอากาศยานไร้นักบินต้นแบบ
ที่มีโครงสร้างแบบแซนด์วิชเสริมแรงด้วยเส้นใยเซลล์โลสและอนุพันธ์
ของคาร์บอน
download button
๙.โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องฝึกบินจำลอง Multi-Type UAV สำหรับ
นักบินภายนอก
download button
๑๐.โครงการระบบสารสนเทศต้นแบบเพื่อบริหารการศึกษา download button
๑๑.โครงการวิจัยและพัฒนาเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ
กองทัพอากาศ
download button
๑๒.โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องรับส่งสัญญาณแบบป้องกันสัญญาณ
รบกวนสำหรับอากาศยานไร้คนขับ
download button
๑๓.โครงการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิค Gateway
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Tacitical Data Link 
download button
๑๔.โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตสารน้ำตาไหลในการฝึก
ด้านนิวเคลียร์ ชีวะเคมี
download button
   
โครงการวิจัย ปี ๕๙
๑.โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลภาพจำลอง ๓ มิติบริเวณแนวชายแดน
ด้านตะวันตก (ศวอ.ทอ.)
 
๒.โครงการสร้างอากาศยานไร้นักบินขนาดใหญ่ กองทัพอากาศ  
๓.โครงการวิจัยพัฒนาสร้างระบบควบคุมภาคพื้นของระบบควบคุม
การฝึกบินทางอากาศยุทธวิธี
 
๔.โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบินปีกตรึงขึ้นลงทางดิ่ง   
๕.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแบบจำลอง ๓ มิติของสนามบินกองทัพอากาศ  
๖.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเครือข่ายระบบจำลองระดับสูง  
๗.โครงการวิจัยลูกระเบิดนำวิธีด้วย GPS  
๘.โครงการศึกษาพลวัตของการฝึกนักบิน บ.ข.๒๐/ก (Gripen 39 C/D)
ในประเทศไทยด้วยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
 
๙.โครงการการควบคุมข้อมูลการจัดเก็บ การนำส่ง และการเบิกจ่ายเงิน
นอกงบประมาณประเภทที่ ๑ ฝากที่กระทรวงการคลัง
 
๑๐.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบฉายภาพชนิด Mini Dome ต้นแบบ  
๑๑.โครงการการประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งของภาพออร์โธจาก
ภาพถ่ายทางอากาศ ที่บันทึกภาพด้วยกล้อง Hasselblad H4D
 
๑๒.โครงการประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าในเขตบ้านพักอาศัยของ
กองบิน๔๖ เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนที่ยั่งยืนด้านพลังงาน
 
๑๓.โครงการวิจัยเพื่อจัดทำระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
ภายในคลังเก็บวัตถุระเบิด
 
๑๔.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ด้านงบประมาณ ทอ.
 
๑๕.โครงการรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะกำลังพลเพื่อเสริมสร้างนภานุภาพ
กองทัพอากาศ
 
   
โครงการวิจัยปี ๖๐
 ๑. download button
download button
download button
download button
download button
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๐  

- รางวัลที่ ๒ Fixture Maintenance Spindle Assy (เครื่องมือตรวจซ่อม
   Spindle Assy ของ ฮ.๖ข/ค/ง/ง.) 

download button
- รางวัลที่ ๓ โปรแกรมระบบบริหารงบเงินสำรองของ ทอ. download button
- รางวัลที่ ๓ ระบบโปรแกรมติดตามข้อมูลการจัดหา สพ.ทอ. download button
- รางวัลชมเชย ผ้าปูที่นอนป้องกันคราบสิ่งสกปรก download button
- รางวัลชมเชย The Secure Remote Password Rrotocal download button
- รางวัลชมเชย โปรแกรมประเมินผลการศึกษาของ
   กองทัพอากาศ (RTAF-EEP) RTAF-EEP:Educational
   Evaluation Program
download button

- รางวัลชมเชย โปรแกรมจัดการข้อมูลพัสดุสายสื่อสาร
   อิเล็กทรอนิกส์ (E-Inventory)

download button
- รางวัลชมเชย Internet of Things (lot) อินเทอร์เน็ตในทุก
   สิ่งเพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงาน
download button
- รางวัลชมเชย อุปกรณ์ตรวจสอบการทำงานของ Beta       
   Pressure Switch ของเครื่องยนต์ TPE331-1-101F
download button
- รางวัลชมเชย ระบบปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  เคมี ชีวะ กัมมันตรังสี ตอบสนองภารกิจกองทัพอากาศมุ่งสู่
  มาตรฐานสากล
download button
- รางวัลชมเชย อุปกรณ์จับยึด Compressor Case ของ
  เครื่องยนต์ T56-A-15LFE เพื่อใช้ในการกลึงด้วยเครื่องกลึง
  แนวตั้ง VTL.
download button
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๑  
- รางวัลที่ ๑ ระบบเฝ้าระวังและการตรวจจับการโจมตีแบบ
   เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์
download button
- รางวัลที่ ๒ เครื่องทดสอบอุปกรณ์ ระบบตรวจวัดและแสดง
   ข้อมูลท่าทางและทิศทางการบินของ บ.จ.๗ (Alpha Jet
    Attitude and Heading Reference System Test Set) 
download button
- รางวัลที่ ๓ แท่นส่งอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Elastic
   Catapult Launcher For Small UAV)
download button
- รางวัลชมเชย การจัดทำแผนที่ดิจิทัลสำหรับโปรแกรม
   วางแผนการบิน Falcon View
download button
- รางวัลชมเชย ระบบขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
  บนหน้าเว็บไซต์ ทอ. และการขอใช้งาน G-Chat แบบ
  ออนไลน์ (DICT Form)
download button
- รางวัลชมเชย การพัฒนาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิจากโรค
  ลมร้อน กองทัพอากาศ
download button
   
ผลงานบทความวิชาการที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๐  
- รางวัลชมเชย แนวทางการปรับปรุงคุณภาพที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์
  ในการเป็น "กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค"
download button
- รางวัลชมเชย การจัดการสิ่งแวดล้อมของกองทัพอากาศ
   โดย  EIA เพื่อเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
download button
- รางวัลชมเชย แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
   ตกผลึกเพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ของนักเรียน
   นายเรืออากาศ
download button
- รางวัลชมเชย การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยใน
  กองทัพอากาศ
download button
ผลงานบทความวิชาการที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๑  
- รางวัลที่ ๑ ความรู้ที่สำคัญด้านการรักษาความปลอดภัย
  สำหรับกำลังพลที่ใช้งานระบบสารสนเทศ
download button
- รางวัลที่ ๒ บทบาทอากาศยานไร้คนขับกับการบริหาร
  จัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
download button
- รางวัลที่ ๓ การประยุกต์ใช้แบบจำลองวงกลมยุทธศาสตร์
  ของวอร์เดนกับกองทัพอากาศ
download button
   
   
   
   
   
   
   

logo new 2017

ประจำปี ๖๓
 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๓   
- รางวัลที่ ๒ ดาวเทียมต้นแบบ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย(๑) การออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชัน AHRS บน
โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้ MATLAB-Simulink
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย(๒) แท่นทดสอบความแข็งแรง
ปลอกพลุซิลเวอร์ไอโดไดด์
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย(๓) การวิจัยและพัฒนารถไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย(๔) หน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุกศีรษะพร้อม
ชุดกรองอากาศ
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย(๕) ระบบแจ้งเตือนการปรนนิมัติบำรุงครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย(๖) เครื่องวัดฝุ่นละออง PM2.5
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย(๗) ระบบการเรียงพิมพ์(Typesetting) เอกสารวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ XeTeX
(ซีเท็กซ์)
PDF icon PPT icon
ผลงานบทความวิชาการที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๓  
- รางวัลที่ ๒ คู่มือกระบวนการวางแผนทางอากาศร่วม  
PDF icon PPT icon
- รางวัลที่ ๓ กระบวนการพัฒนาการออกข้อสอบคัดเลือกบุคคล
พลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ
โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
PDF icon PPT icon
- รางวัลที่ ๓ ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี  
PDF icon PPT icon
- รางวัลที่ ๓ การประยุกต์ใช้แนวความคิดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์
หลักส่วนบุคคล
PDF icon PPT icon
- รางวัลที่ ๓ กิจการด้านอวกาศกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
Case Study : COVID-19 ภาคการเรียนรู้และรับมือ
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย (๑) การบูรณาการป้องกันและดับไฟป่า  
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย (๒) การสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง
และการพูดสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านอวกาศกองทัพอากาศ
 
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย (๓) แนวทางการพัฒนาการวิจัยของกองทัพอากาศ  
PDF icon PPT icon
- รางวัลชมเชย (๔) "แกรฟีน" วัสดุปฏิวัติโลก  
PDF icon PPT icon
   
ประจำปี ๖๒  
 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๒ 
 - รางวัลที่ ๑ Cansat ติดตามการทำงานจรวดดัดแปรสภาพอากาศ
    และสนับสนุนภารกิจทำฝนหลวง
download button
- รางวัลที่ ๒ เสื้อกันหนาวที่ทำงานผ้าที่ใช้แนวคิดการใช้วัสดุผสม download button
- รางวัลที่ ๓ อุปกรณ์จับยึดชุด AUGMENTOR NOZZLE ของ
   เครื่องยนต์ F-100-PW-220E เพื่อใช้ในการพ่น PLASMA COATING
download button
- รางวัลชมเชย(๑) ระบบทดสอบความรู้และจิตสำนึกด้านความมั่นคง
  ปลอดภัยไซเบอร์แบบ Mobile Online
download button
- รางวัลชมเชย(๒) ระบบจัดบิน download button
- รางวัลชมเชย(๓) เทมเพลตเอกสารวิจัยวิทยาลัยการทัพอากาศ
   และคู่มือ
download button
- รางวัลชมเชย(๔) ระบบจองคิวทันตกรรม download button
- รางวัลชมเชย(๕) พัฒนาอุปกรณ์ระบายความร้อนของร่างกาย ขณะ
   สวมชุดป้องกันสารเคมี ชีวะ และกัมมันตรังสีแบบอากาศผ่านไม่ได้
download button
- รางวัลชมเชย(๖) นวัตกรรมแขนขาตั้งสู้ download button
- รางวัลชมเชย(๗) ระบบการลาออนไลน์ download button
ผลงานบทความวิชาการที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๒
- รางวัลที่ ๑ การบูรณาการระบบสารสนเทศกองทัพอากาศ
   (RTAF Information System Integrations)
download button
- รางวัลที่ ๒ การใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
   ผู้เรียนในบริบทที่มีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ(EFL)
download button
- รางวัลที่ ๓ ความสัมพันธ์ของการจัดการเวลาและความเครียดของ
   นักศึกษาและนายทหารนักเรียนหลักสูตรโรงเรียนหลักชั้นปลาย ฯ
download button
- รางวัลชมเชย แนวความคิดการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  เพื่อสนับสนุนงานด้านกำลังพลสำรองของกองทัพอากาศ
download button
   
ประจำปี ๖๑  
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๑   
- รางวัลที่ ๑ ระบบเฝ้าระวังและการตรวจจับการโจมตีแบบ
   เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์
download button
- รางวัลที่ ๒ เครื่องทดสอบอุปกรณ์ ระบบตรวจวัดและแสดง
   ข้อมูลท่าทางและทิศทางการบินของ บ.จ.๗ (Alpha Jet
    Attitude and Heading Reference System Test Set)
download button
- รางวัลที่ ๓ แท่นส่งอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Elastic
   Catapult Launcher For Small UAV)
download button
- รางวัลชมเชย การจัดทำแผนที่ดิจิทัลสำหรับโปรแกรม
   วางแผนการบิน Falcon View
download button
- รางวัลชมเชย ระบบขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
  บนหน้าเว็บไซต์ ทอ. และการขอใช้งาน G-Chat แบบ
  ออนไลน์ (DICT Form)
download button
- รางวัลชมเชย การพัฒนาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิจากโรค
  ลมร้อน กองทัพอากาศ
download button
 ผลงานบทความวิชาการที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๑  
- รางวัลที่ ๑ บทบาทอากาศยานไร้คนขับกับการบริหารจัดการ
   ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
download button
- รางวัลที่ ๒ ความรู้ความสำคัญด้านการรักษาความปลอดภัย
   สำหรับกำลังพลที่ใช้งานระบบสารสนเทศ
download button
- รางวัลที่ ๓ การประยุกต์ใช้แบบจำลองวงกลมยุทธศาสตร์
   ของวอร์เดนกับการทำงานของกองทัพอากาศ
download button
- รางวัลชมเชย ระบบแจ้งข่าวสารการบินอัตโนมัติ download button
- รางวัลชมเชย การบริหารตัวชี้วัดผลการดำเนินการ : ปัจจัย
   สำคัญสู่การเป็น"กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค"
download button
   
 ประจำปี ๖๐
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๐ 
 - รางวัลที่ ๒ Fixture Maintenance Spindle Assy
(เครื่องมือตรวจซ่อม Spindle Assy ของ ฮ.๖ข/ค/ง/ง.) 
 download button
 - รางวัลที่ ๓ โปรแกรมระบบบริหารงบเงินสำรองของ ทอ.  download button
- รางวัลที่ ๓ ระบบโปรแกรมติดตามข้อมูลการจัดหา สพ.ทอ. download button
- รางวัลชมเชย ผ้าปูที่นอนป้องกันคราบสิ่งสกปรก download button
- รางวัลชมเชย The Secure Remote Password Rrotocal download button
- รางวัลชมเชย โปรแกรมประเมินผลการศึกษาของ
   กองทัพอากาศ (RTAF-EEP) RTAF-EEP:Educational
   Evaluation Program
download button
- รางวัลชมเชย โปรแกรมจัดการข้อมูลพัสดุสายสื่อสาร
   อิเล็กทรอนิกส์ (E-Inventory)
download button
- รางวัลชมเชย Internet of Things (lot) อินเทอร์เน็ตในทุก
   สิ่งเพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงาน
download button
- รางวัลชมเชย อุปกรณ์ตรวจสอบการทำงานของ Beta       
   Pressure Switch ของเครื่องยนต์ TPE331-1-101F
download button
- รางวัลชมเชย ระบบปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  เคมี ชีวะ กัมมันตรังสี ตอบสนองภารกิจกองทัพอากาศมุ่งสู่
  มาตรฐานสากล
download button
- รางวัลชมเชย อุปกรณ์จับยึด Compressor Case ของ
  เครื่องยนต์ T56-A-15LFE เพื่อใช้ในการกลึงด้วยเครื่องกลึง
  แนวตั้ง VTL.
download button
ผลงานบทความวิชาการที่ได้รับรางวัลประจำปี ๖๐  
- รางวัลชมเชย แนวทางการปรับปรุงคุณภาพที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์
  ในการเป็น "กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค"
download button
- รางวัลชมเชย การจัดการสิ่งแวดล้อมของกองทัพอากาศ
   โดย  EIA เพื่อเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
download button
- รางวัลชมเชย แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
   ตกผลึกเพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ของนักเรียน
   นายเรืออากาศ
download button
- รางวัลชมเชย การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยใน
  กองทัพอากาศ
download button

logo new 2017

  โครงการวิจัย ปี ๖๒-๖๓
๑.เอกสารวิจัยโครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าสำรองแบบผสมจาก            พลังงานแสงอาทิตย์และเซลล์เชื้อเพลิง download button
๒.โครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาการป้องกันการกัดกร่อนของอากาศยานด้วย
    สารสังเคราะห์นาโนซิงก์
download button
๓.เอกสารวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาการสังเคราะห์สารหน่วงไฟ
    นาโนคอมพอสิทเพื่อใช้ผลิตผ้ากันไฟ
download button
.โครงการเชื่อมต่อเครือข่ายแผนที่รักษาการณ์และทบทวนสถานการณ์
     แบบ ๓ มิติ
download button
๕.โครงการศึกษากระบวนการผลิตสารน้ำตาไหล เพื่อใช้ในการฝึก นชค download button
๖.โครงการวิจัยและพัฒนาถุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย download button
๗.โครงการวิจัยและพัฒนาแท่งเรืองแสง download button
๘.ขออนุมัติปิดโครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมซ้อนภาพจากกล้องกลางวันและ
    กล้องถ่ายภาพแบบรังสีความร้อน
download button
๙.เอกสารวิจัยการศึกษาการผลิตวัสดุคอมโพสิตอากาศยานไร้คนขับต้นแซนด์วิช download button
๑๐.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนาการออกแบบและสร้างเครื่องมือต้นแบบเพื่อ
     ตรวจวัดและทำลายสารไฮดราซีน
download button
๑๑.เอกสารวิจัยโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับ
      ขนาดกลาง
download button
๑๒.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาการสังเคราะห์และทดสอบสารดูด
      กลืนคลื่นเรดาร์ในย่านความถี่ S band
download button
๑๓.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการภาพและตรวจ
      สอบจับภาคพื้น กกล.ทอ.ฉก.๙
download button
๑๔.เอกสารโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมและสั่ง
      การในหน่วยบิน
download button
๑๕.เอกสารวิจัยโครงการการประยุกต์ใช้เครื่องช่วยฝึกการบิน บ.ข.๑๙ สำหรับ
       ฝึกพลยิงปืนต่อสู้อากาศยาน
download button
๑๖.เอกสารวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการทดลองผลิตสารยับยั้ง
      ไฟป่าสูตร ๑
download button
๑๗.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนา Air Force Cloud Clients สำหรับระบบ
      งานคอมพิวเตอร์ ทอ.
download button
๑๘.โครงการเชื่อมต่อเครือข่ายแผนที่รักษาการณ์และทบทวนสถานการณ์
       แบบ ๓ มิติ
download button
๑๙.เอกสารวิจัย ต้นแบบเครื่องบันทึกตำแหน่งและท่าทางการบิน download button
๒๐.เอกสารโครงการวิจัยตรวจสอบอุปกรณ์เสาอากาศและสายนำสัญญาณสำหรับ
      ระบบ Radar Warning Receiver ของ บ.ข.๑๙ก
download button
๒๑.เอกสารวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนา ระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยาน
     ไร้คนขับเพดานบินต่ำ
download button
๒๒.เอกสารวิจัยโครงการพัฒนาสีลดการสะท้อนเรดาร์ย่าน X Band เพื่อใช้กับ
      อากาศยานไร้คนขับ
download button
๒๓.เอกสารวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบอากาศยาน
      ไร้คนขับที่ใช้ Canards
download button
๒๔.เอกสารวิจัยโครงการออกแบบแนวคิดในการสร้างอากาศยานไร้คนขับ
      ขนาดพอเหมาะ
download button
๒๕.ร่างเอกสารวิจัยโครงการพัฒนาการจัดทำต้นแบบระบบแสดงภาพสถานการณ์
       ทางอากาศสำหรับสถานีรายงานภูเขียว
download button
๒๖.เอกสารการวิจัยและพัฒนาตู้วิทยุควบคุมการบิน (RSU) download button
๒๗.เอกสารวิจัยโครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าสำรองแบบผสมจาก
       พลังงานแสงอาทิตย์และเซลล์เชื้อเพลิง
download button
๒๘.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนาระบบเครือข่ายระบบจำลองระดับสูง (HLA) download button
๒๙.เอกสารวิจัยโครงการการศึกษาวิธีรังวัดจุดภาพอัตโนมัติด้วยเทคนิค
      การจับคู่จุดภาพ
download button
๓๐.เอกสารวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กระบวนการทางระบบ
     ภูมิสารสนเทศเพื่อหา Radar Coverage ของสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศ
download button
๓๑.เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาการสังเคราะห์และทดสอบสาร
      ดูดกลืนคลื่นเรดาร์ในย่านความถี่ S band
download button
๓๒.เอกสารวิจัยโครงการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงระบบอากาศยานไร้คนขับ
      ขนาดเล็ก (TEagle Eyes X-II)
download button
๓๔.เอกสารวิจัยโครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมซ้อนภาพจากกล้องกลางวัน
      และกล้องถ่ายภาพแบบรังสีความร้อน
download button
๓๕.เอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลภาพจำลอง ๓ มิติ             บริเวณแนวชายแดนด้านตะวันตก download button
๓๖.โครงการพัฒนาระบบแสดงตำแหน่งอากาศยานบนแผนที่ดิจิตอล
      (Digital Moving Map)
download button
๓๗.เอกสารวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างฐานข้อมูลแบบ
      จำลองสามมิติของทางวิ่งบนทางหลวง
download button
๓๘.เอกสารวิจัยโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์เพื่อการติดตาม
       อากาศยานของ ทอ.และยานพาหนะทางยุทธการ
download button
๓๙.เอกสารวิจัยโครงการออกแบบอากาศยานไร้คนขับประเภทยุทธการ download button
๔๐.เอกสารวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนา อ.ไร้คนขับแบบฝูงอัจฉริยะเพื่อภารกิจ
      ทางการทหาร
download button
๔๑.เอกสารวิจัย โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างเครื่องบินฝึกบังคับด้วย
      วิทยุขนาด Half Scale
download button
๔๒.เอกสารโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างบรรจุภัณฑ์ดับไฟป่าแบบ
      แตกกระทบพื้นสำหรับติดตั้งกับ บ.ล.๘
download button
๔๓.เอกสารโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบถังปล่อยสารฝนหลวง
      สำหรับ บ.ล.๒ ก
download button
   
 ผลงานวิจัยปี ๖๑
๑.โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างลำตัวอากาศยานด้วยวัสดุผสม download button
๒.โครงการพัฒนาการจัดทำต้นแบบระบบแสดงภาพสถานการณ์ทางอากาศ
สำหรับสถานีรายงานภูเขียว
download button
๓.โครงการวิจัยและพัฒนาตู้วิทยุควบคุมการบิน (RSU) download button
๔.การพัฒนาสมรรถนะกำลังพลเพื่อเสริมสร้่างนภานุภาพกองทัพอากาศ download button
๕.โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลภาพจำลอง ๓ มิติ บริเวณแนวชายแดน
    ด้านตะวันตก
download button
๖.โครงการวิจัยและพัฒนานำสารไคโตซานเพิ่มประสิทธิภาพ download button
   
ผลงานวิจัยปี ๖๐
๑.โครงการสร้างเครื่องบินสมรรถนะเทียบเท่า SNIPE MK-5 ด้วยวัสดุผสม download button
๒.โครงการประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งของภาพออร์โธจากภาพถ่าย download button
๓.โครงการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงโครงสร้างโมเลกุลพื้นผิวกระจกของ
    กล้องบันทึกภาพสำหรับอากาศยาน
download button
๔.โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องฝึกบินจำลอง Multi-Type UAV
     สำหรับนักบินภายนอก
download button
๕.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการดำเนินการ
     การจัดเก็บ การนำส่ง และการเบิกจ่ายเงินฝากคลัง
download button
๖.โครงการระบบแผนที่ติดตามสถานภารณ์ข่าวกรองยุทธศาสตร์ download button
๗.โครงการวิจัยและพัฒนา ระบบฉายภาพชนิด Mini Dome ต้นแบบ download button
๘.โครงการวิจัยและพัฒนา เครื่องฝึกบินจำลอง Multi-Type UAV
    สำหรับนักบินภายนอก ต้นแบบ
download button
๙.โครงการทดสอบการใช้งาน บ.ทอ.๖ ต้นแบบตามภารกิจ download button
๑๐.ถุงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสำหรับป้องกันสารพิษสายวิทยาศาสตร์และถุงเคลื่อนย้าย
     ผู้ป่วยสำหรับการส่งกลับสายแพทย์
download button
๑๑.การศึกษาการสังเคราะห์และทดสอบสารดูดกลืนคลื่นเรดาร์ใน
     ย่านความถี่ S band
download button
๑๒.โครงการศึกษากระบวนการผลิตสารน้ำตาไหล download button