logo new 2017

การจัดซื้อ - จัดจ้าง 


ประจำปี ๖๒  
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ม.ค.๖๒  download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ก.พ.๖๒  download button
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มี.ค.๖๒ download button 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เม.ย.๖๒ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พ.ค.๖๒ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิ.ย.๖๒ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ก.ค.๖๒ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ส.ค.๖๒ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ก.ย.๖๒ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ต.ค.๖๒ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พ.ย.๖๒ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธ.ค.๖๒ download button 
 ประจำปี ๖๓  
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ม.ค.๖๓ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ก.พ.๖๓  download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มี.ค.๖๓  download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เม.ย.๖๓  download button
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พ.ค.๖๓ download button 
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิ.ย.๖๓  download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ก.ค.๖๓  download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ส.ค.๖๓ download button 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ก.ย.๖๓  download button
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ต.ค.๖๓  download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พ.ย.๖๓ download button 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธ.ค.๖๓  download button
 ประจำปี ๖๔  
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ม.ค.๖๔ download button
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ก.พ.๖๔  download button
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มี.ค.๖๔  download button
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เม.ย.๖๔ download button
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พ.ค.๖๔  download button
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิ.ย.๖๔ download button
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่  
ประจำปี ๖๓  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ (ลงวันที่ ๙ ม.ค.๖๓)
download button
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ (ลงวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๓)
download button 
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ (ลงวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๓)
 
 download button
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ (ลงวันที่ ๘ พ.ค.๖๓)
  
 download button
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ (ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓)
   
 download button
 ประจำปี ๖๔  
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ (ลงวันที่ ๖ ม.ค.๖๔)
   
download button
 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๔)
 download button
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ (ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๔)
   
 download button
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ (ลงวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๔)
   
 download button
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ (ลงวันที่ ๕ เม.ย.๖๔)
   
 download button
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ (ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๔)
    
download button 
   
 ประกาศราคากลาง  
จ้างสร้างเครื่องบินฝึกบังคับด้วยวิทยุ ขนาด Half Scale
จำนวน ๒ เครื่อง (ลงวันที่ ๖ ก.พ.๖๓)
download button 
จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้งและการใช้อาวุธของ 
บร.ตฝ.๑ ฯ  (ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๓) 
download button 
จ้างสร้างปลอกพลุวิลเวอร์ไอโอไดด์ 
(ลงวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓) 
 download button
ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา บ.เป้าอากาศ
แบบอัตโนมัติ  (ลงวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓) 
download button
 ซื้อแอมโมเนียเปอร์คลอเรตขนาด๔๐๐+-๒๕ ไมครอน
 (ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓) 
 download button
จ้างสร้างเครื่องบินฝึกบังคับด้วยวิทยุขนาด Half Scale
จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องบินฝึกบังคับด้วยวิทยุขนาดเล็ก
จำนวน 5 เครื่อง  (ลงวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓) 
download button
ซื้อสารฝนหลวง ๕ รายการ  
(ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓) 
download button
 จ้างดัดแปลงปี บร.ตฝ.๑ตามโครงการวิจัยและพัฒนา
อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กติดอาวุธ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ งาน
(ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๓) 
 download button
 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนฯ
(ลงวันที่ ๑ ต.ค.๖๓) 
download button 
จ้างสร้างเครื่องบินฝึกบังคับด้วยวิทยุขนาด Half Scale จำนวน
๓ เครื่อง และสร้างชิ้นงานสำหรับทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน 
จำนวน ๑ ชุด (ลงวันที่ ๓ มี.ค.๖๔) 
 download button
 จ้างสร้าง Air frame เครื่องบินเป้าอากาศไร้นักบิน
(ลงวันที่ ๗ เม.ย.๖๔)
 download button
 ยกเลิกจ้างสร้าง Air frame เครื่องบินเป้าอากาศไร้นักบิน
(ลงวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๔)
 download button
จัดซื้อสารซิลเวอร์ไนเตรท จำนวน ๗๘ กิโลกรัม
(ลงวันที่ ๑ ก.ค.๖๔)
download button 
 จ้างสร้างโครงสร้างเครื่องบินเป้าอากาศไร้นักบิน จำนวน ๓ เครื่อง
(ลงวันที่ ๗ เม.ย.๖๔)
download button 
   
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา  
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อแอมโมเนียเปอร์คลอเรต
ขนาด ๔๐๐+-๒๕ไมครอน (ลงวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓) 
download button 
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อแอมโมเนีย
เปอร์คลอเรต (ลงวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓) 
download button
 ยกเลิกประกวดราคาซื้อแอมโมเนียเปอร์คลอเรต
ขนาด ๔๐๐+-๒๕ไมครอน (ลงวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๓) 
 download button
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อแอมโมเนียเปอร์คลอเรต
ขนาด ๔๐๐+-๒๕ไมครอน (ลงวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๓) 
download button
เอกสารประกวดราคาซื้อแอมโมเนียเปอร์คลอเรต
ขนาด๔๐๐+-๒๕ ไมครอน (ลงวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๓)
download button
 ยกเลิกการจ้างสร้างระบบกักเก็บพลังงานขนาดเล็ก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๗ มิ.ย.๖๔) 
download button 
 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)  (ลงวันที่ ๑ ก.ค.๖๔)  download button 
 เอกสารประกวดราคาซื้อ(e-bidding) เลขที่ ๑-๖๔ ซ.๑๑๓-๖๔ 
 (ลงวันที่ ๘ ก.ค.๖๔) 
download button 
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
จ้างสร้างเครื่องบินฝึกบังคับด้วยวิทยุ ขนาด Half Scale
จำนวน ๒ เครื่อง (ลงวันที่ ๖ มี.ค.๖๓)
download button
 จ้างสร้างปลอกพลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ โดยวิธีคัดเลือก
 (ลงวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๓)
download button 
 ยกเลิกประกาศจ้างจ้างสร้างเครื่องบินฝึกบังคับด้วยวิทยุ
ขนาด Half Scale  จำนวน ๒ เครื่อง  (ลงวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๓)
download button 
 ซื้อสารซิลเวอร์ไนเตรท โดยวิธีการคัดเลือก
 (ลงวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๓) 
 download button

 ซื้อแอมโมเนียมเปอร์คลอเรต ขนาด ๘๐๐ +-๒๕ไมครอน
(ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓) 

 download button
 จ้างสร้างเครื่องบินฝึกบังคับด้วยวิทยุขนาด Half Scale 
จำนวน ๒ เครื่องและเครื่องบินฝึกบังคับด้วยวิทยุขนาดเล็ก
จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีการคัดเลือก(ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓) 

 download button
 จ้างดัดแปลงปี บร.ตฝ.๑ ตามโครงการวิจัยและพัฒนาอากาศ
ยานไร้คนขับ ขนาดเล็กติดอาวุธ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ งาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ ๒๔ก.ย.๖๓) 
download button 
จ้างสร้างเครื่องบินฝึกบังคับด้วยวิทยุขนาด Half Scale 
จำนวน ๓ เครื่องและสร้างชิ้นงานสำหรับทดสอบเพื่อรับรอง
มาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีการคัดเลือก
(ลงวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔) 
 download button
   
 ประกาศ สำนักงานบริหารโครงการ
               อากาศยานไร้คนขับ
 
เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการและทำของเพื่อใช้
ในโครงการวิจัยพัฒนา (ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓) 
download button