logonew2017

 

ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการวิจัยพัฒนา

 

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ download button
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๔ download button
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาการทหาร ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔ download button