logo new 2017

เอกสารผลงานประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ ประจำปี ๖๕

 
1.ระเบียบ ทอ. ว่าด้วยการให้รางวัลผลงานประดิษฐ์ ปี ๖๔   download button
 
2.หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะเเนนผลงานประดิษฐ์ฯ  download button
 
3.เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานประดิษฐ์ฯ download button