logonew2017

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

  ปีงบประมาณ 2565
จ้างประกอบระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
 
จ้างรักษาความปลอภัยอาคารสถาที่ ศูนย์การเรียนรู้ ทอ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
   
 จ้างสร้างระบบตั้งเวลาเริ่มการทำงาน จำนวน ๖๐ ชุด ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
   
จ้างสร้างชิ้นส่วนกล่องบรรจุสารยับยั้งไฟป่าแบบตกกระทบพื้น จำนวน ๔๘ ชุด ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
   
 จ้างสร้าง Plug และ Mold และลำตัว UAV-VTOL         ด้วยวัสดุผสม ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่