logo new 2017

ความรู้ด้านนิรภัยภาคพื้น ของ ศวอ.ทอ.
              download button
   
 
   
   

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

26 กุมภาพันธ์ 2564

 • A20210225
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้ป่วยที่มีอาการเดินติดขัด
 • A20210222
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารกัมพูชา/กรุงเทพฯ
 • A20210222-1
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารสหราชอาณาจักร/กรุงเทพฯ
 • A20210219-2
  กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๔ กรมประชาสัมพันธ์
 • A20210218
  กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓
 • A20210218-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคารวะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย

26 กุมภาพันธ์ 2564

 • A20210225
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้ป่วยที่มีอาการเดินติดขัด
 • A20210222
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารกัมพูชา/กรุงเทพฯ
 • A20210222-1
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารสหราชอาณาจักร/กรุงเทพฯ
 • A20210219-2
  กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๔ กรมประชาสัมพันธ์
 • A20210218
  กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓
 • A20210218-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคารวะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย

26 กุมภาพันธ์ 2564